Document Actions

TV2/Fyn lod borgerne fortælle deres egne historier

 

Offentliggjort 11/06/2008, senest redigeret 11/10/2008

 

 

Brugerne er mest motiverede for at bidrage, hvis de selv får lov til at bestemme, konkluderer webredaktør Frank Weirsøe

 

ANALYSE: Selvom tv er et svært medie, har TV2/FYN alligevel haft succes med at lade borgerne lave indslag om deres hverdag. Resultatet blev 10 historier, der efterfølgende blev vurderet som underholdende, væsentlige og debatskabende. Den tekniske kvalitet var svingende, men seertallet var absolut godkendt.


Resultatet var så godt, at stationen her i foråret valgte at gå et skridt videre ved at invitere borgere til at lave mere problemorienterede indslag. Produkterne af det initiativ vises her i efteråret 2008 på den fynske sendeflade.

Under navnet VideoFyn søsatte TV2/FYN i 2007 projektet under ledelse af webredaktør Frank Weirsøe. Han igangsatte projektet som en del af sin masteropgave og for at afprøve borgerjournalistikkens muligheder på tv.

”Vi har en forpligtelse til at understøtte og stimulere den lokale debat og det regionale demokrati, og derfor bør vi eksperimentere med brugerdeltagelse og brugerskabt indhold”, forklarer Frank Weirsøe.

TV2/FYN annoncerede på nettet og på tv, at det var muligt at låne et kamera og lave en optagelse. Der kom næsten 170 henvendelser, hvoraf stationen udvalgte 10. Udvælgelsen skete ud fra de foreslåede emner, hvor ansøgerne kom fra, deres alder m.v.

TV2/FYN tilbød deltagerne en kontant gulerod for at være med: De udvalgte kunne efterfølgende beholde kameraet (til en værdi af 5000 kr.).

Desuden vurderer Frank Weirsøe, at det for de fleste ansøgere var en klar motivationsfaktor, at de kunne beskrive deres eget liv – eller vigtige facetter af det. 7 ud af 10 ville lave en video om private forhold eller søgte forståelse eller accept af en personlig sag.

Tre centrale konklusioner
Frank Weirsøe peger efterfølgende på tre vigtige konklusioner på projektet:
Yngre brugere (under 30 år) er mere interesserede i at levere brugerskabt indhold end ældre grupper.
Yngre målgrupper er tilsyneladende mere interesseret i at levere indhold, der tager fat i problemer eller konflikter, mens de ældre aldersgrupper i højere grad ønsker at levere mere beskrivende indhold.
Jo mere man lader brugerne bestemme, hvad produktionerne skal indeholde, jo mere motiveret er de for at deltage.

Næsten halvdelen af ansøgerne var under 30 år.

Frank Weirsøe har gjort sig nogle tanker om begreberne ”public journalism” og ”participatory journalism”. Førstnævnte begreb, der især var fremme i 1990´erne, handler om, at medierne forsøger at inddrage borgerne i defineringen og løsningen af samfundsproblemer, mens det sidste begreb i højere grad går på borgerne som udfarende kraft og selvstændige aktører.

”Vi kan se, at når vi selv tager teten og definerer en begrænset ramme, som vi inviterer folk til at bidrage indenfor, så har vi svært ved at få folk med. Når vi lader dem selv bestemme, hvad de vil lave, så får vi anderledes stor respons.”

Brugergenereret indhold er ikke billigt
TV2/FYN udvalgte 10 ansøgere på basis af kriterier som alder, emne og geografisk spredning.

De fik en kort introduktion til kameraets muligheder og til måder at beskære billedet på. Desuden fik de fleste løbende feedback og efterkritik på deres optagelser med fokus på lysforhold, kamerabevægelser, billedkomposition og lyd – og i mindre grad selve indholdet. Endelig har TV2/FYN fuldt ud stået for redigeringen af optagelserne.

”Det er en balancegang, hvor meget vi skal styre. Men redigeringen måtte vi hjælpe dem med. Uuddannede mennesker vil ikke kunne lave noget, der vil være interessant at kigge på.”

Frank Weirsøe konkluderer, at tidsforbruget er stort, hvis man vil arbejde med brugergenereret indhold. Hvis medievirksomheder vil satse på borgernes bidrag, skal de ikke gøre det for pengenes skyld!

”Det er ikke et billigt at arbejde med brugergenereret indhold på tv. I tidsforbrug er det mindst lige så dyrt som at producere ”professionelt” tv. Jeg har brugt rigtig meget tid til coaching og vejledning. Vi gør det ikke, fordi det er billigt!”

Gode seertal
De 10 bidrag blev klippet sammen i små blokke, der blev vist i slutningen af det daglige halv-times regionale nyhedsprogram kl. 19.30 på TV2. En blok indeholdt altid flere bidrag. Ud over de allerede nævnte var følgende historier med:
Unge i Ullerslev i kamp for en skaterbane
Livet som blaffer
En fortælling om at opdrætte hyrdehunde
En ung kurder interviewede kammerater om livet som teenager

Se et par af indslagene her og her.


På trods af, at disse blokke varede mellem 6 og 9 minutter, holdt de fynske seere ved fra start til slut, viser seertallene. Borgernes historier blev generelt set af lige så mange fynboer som de klassiske nyhedsindslag i begyndelsen af udsendelsen.

Desuden har Frank Weirsøe evalueret projektet ved, at bede om ledelsens og kollegernes respons. Den er også i hovedtræk positiv. Generelt var der enighed om, at VideoFyn havde formidlet en række historier, som redaktionen ikke selv ville have kunnet producere. Der var dog også kritiske røster:

”Hvorfor skal vi belemre seerne med dårlig lyd og billeder, når vi selv kan lave det meste af det vi ser meget bedre selv,” lød kommentaren fra en journalist-kollega.

I Frank Weirsøes rapport sammenfatter direktør Ove Mulvad:

”Vi kunne måske nok have lavet det hele selv, men det ville have fået en anden karakter, og i mange situationer kommer vi tættere på, og får et andet billede af nogle mennesker, end vi er vant til”.

Nyt forsøg med mere problemorienterede historier
De positive erfaringer fik som nævnt TV2/FYN til igen i 2008 at invitere borgerne til at tage kameraet i egen hånd. Under overskriften ”Min sag” gik oplægget denne gang på, at fynboerne kunne låne et kamera til at sætte fokus på et problem eller en sag, de var optaget af. (Se reklame-spottet for ”Min sag” her)

Med den begrænsning fik stationen denne gang betydeligt færre ansøgere. Cirka 30 henvendte sig, og redaktionen udvalgte i første omgang 5, der blev igangsat hen over sommeren.

Også denne proces har været positiv, mener Frank Weirsøe – om end de mere problemorienterede emner kalder på løbende opmærksomhed og coaching fra de professionelle journalister.

Borger-optagelserne vil typisk præsentere en version af en given sag, men som i journalistik i almindelighed tillades det ikke, at navngivne personer hænges ud uden dokumentation eller uden at de pågældende er blevet hørt.

Det er sådanne ting – plus de rent tekniske og fortællemæssige ting – Frank Weirsøe og hans kolleger har haft opmærksomhed på under forløbet. Det er især vigtigt, at borger-produktionerne lever op til de etiske regler og normer, der karakteriserer stationens øvrige journalistik.

Du kan se borgernes egne indslag under ”Min sag” her.

Du kan blandt andet se en lærers reportage fra heldagsskolen på H.C. Andersenskolen i Odense. Et andet indslag er lavet af en kvinde, som står bag initiativgruppen ”Lovgiv mod mobning nu”.

Stigende respons fra brugerne
Frank Weirsøes egen konklusion på projekterne er, at der er et betydeligt potentiale i at lade borgerne komme mere til fadet. Især set i relation til de unge under 30 år, som de regionale tv-stationer ellers har svært ved at få fat i. Han kan ikke dokumentere, at flere unge har set de nævnte indslag, men der har tydeligvis været en særlig interesse for projektet i de yngre målgrupper.

På det mere dagligdags plan kører TV2/FYN videre med forskellige tilbud til borgerne om at bidrage til det redaktionelle arbejde. Blandt udlånes et kamera løbende til borgere i kortere tid. Det giver små fine reportager, hvoraf flere kan ses under ”Min sag”. Eksempelvis kan man følge det odenseanske sangkor ”Pilekoret” på udflugt til Bakken.

”Som alle andre medier oplever vi i det hele taget en stigende respons fra brugerne, i form af tips eller henvendelser. Jeg vil gerne institutionalisere, at vi inddrager brugernes erfaringer og optagelser i et vist omfang”.

Øget interesse for debat
Han peger især på situationer som under ekstreme vejr-forhold, katastrofer og lignende har god gavn af borgernes dokumenterende billeder. For eksempel var TV2/FYN´s billeder fra en nylig brand i Kerteminde taget af en borger, som var på pletten.

Desuden mærker Frank Weirsøe en generelt stigende interesse for at bidrage i de debatter, der knytter sig til den journalistiske dækning. En diskussion om taksten for at køre over Storebæltsbroen førte eksempelvis til 100 kommentarer. Der er store udsving i deltagelsen, men tendensen er, at deltagelsen er stigende.

”Væksten er langsommere, end man nok forestillede sig for få år siden. Men der sker alligevel hele tiden noget”, konkluderer Frank Weirsø

 

 

Søg