Document Actions

Dræb dem og fordriv dem

Instans: Landsret - dato: 03/14/2003 - sagsnummer: U.2003.1428Ø

 

Offentliggjort 08/16/2004, senest redigeret 07/05/2011

 

Resumé:

(Mediejuras resumé)

 

Tekstens ordlyd:

Ø.L.D. 14. marts 2003 i anke 3. afd. nr. S-4296-02

(Nils Erik Jensen, Frosell (kst.), Birgitte Hersbøll (kst.) med domsmænd).
Anklagemyndigheden mod T (adv. Ulla Paabøl, København).

Københavns Byrets 15. afdelings dom 30. oktober 2002.

Under denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, har Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby ved et anklageskrift af 27. juni 2002 rejst tiltale mod T efter straffelovens § 266 b, stk. 2, jf. stk. 1, til dels medvirken efter straffelovens § 23, ved i perioden fra marts/april 2002 og frem til juni 2002 at have medvirket til under skærpende omstændigheder at udbrede en løbeseddel til en bredere kreds, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, idet tiltalte dels på den muslimske forenings Hizb-ut-Tahrirs hjemmeside, som er registreret til T, og som kun han har brugernavn og password til, via internettet udsendte en løbeseddel med nedennævnte udtalelser, hvis indhold var truende, forhånende eller nedværdigende over for personer med jødisk baggrund, dels lod samme løbeseddel omdele forskellige steder i København, hvilken løbeseddel på grund af udtalelsernes udbredelse og den vedvarende virksomhed med henblik på at påvirke meningsdannelsen havde karakter af propagandavirksomhed.

Løbesedlen indeholdt blandt andet følgende udtalelser:

»Og dræb dem, hvorend I finder dem, og fordriv dem, hvorfra de fordrev jer.«

»Jøderne er et bagvaskende folk, og de er et folk, der forråder og bryder aftaler og pagter, og de opdigter løgne og fordrejer ord fra deres rette sammenhæng, og de fratager uretfærdigt rettighederne og de har dræbt profeter og dræber uskyldige, og de er voldsommest i fjendskab til muslimerne, og Allah har forbudt os at tage dem til loyale venner.«

»Denne region og især Palæstinas befolkning har lidt under jødernes ondskab i over 50 år. Martyraktionerne, som foregår imod dem i øjeblikket i Palæstina, er legale aktioner. Hele Palæstina er en kampplads og en slagmark - både den jord jøderne besatte i 1948 e.Kr. og senere.«

»Arabernes regenters topmøde i Beirut fremsatte enstemmigt et »freds«-initiativ til disse jøder, der er aggressorer og besættere. Jøderne afviste denne initiativ før topmødets afholdelse, og før topmødet var hævet, og initiativets blæk tørret, begik jødernes stat en ny aggression mod Palæstinas befolkning, som denne stat nøje dræber, nedbryder eller fordriver.«

»Hvordan kan det lade sig gøre, at de kujonske jøder, som er dem, der har livet mest nidkært, og hvis stat for ikke så længe siden begyndte at gro på en lille del af jorden med en lille gruppe, der er spredt for alle vinde, kan være stærkere end araberne tilsammen, udover at de udfordrer hele den islamiske ummah?!«

»Det er en forpligtigelse over jer at bevæge jer som de levende, ikke at sove som de døde, for at fjerne disse tyranner, som aflyser Allahs lovgivning og jihad for Allahs skyld, og fremdriver disse hære til at marchere til slagmarken, hvor de vil vise jøderne deres styrke, drive dem, som står bag jøderne, på flugt og fjerne deres snavs fra Isra- og Miraj-jorden.«

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

T har nægtet sig skyldig.

Der er afgivet forklaring af T og af vidnerne - - - og - - -. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.
Under domsforhandlingen er blandt andet dokumenteret et brev af 4. oktober 2001, som T har sendt til en række nyhedsmedier i Danmark. Brevet er undertegnet af T som »talsmand for Hizb-ut-Tahrir i Danmark«.

T er ikke tidligere straffet.

Anklagemyndigheden har navnlig anført, at gerningsindholdet i straffelovens § 266 b, stk. 1, er realiseret. De udtalelser fra løbeseddelen, der er nævnt i tiltalen, er truende, groft forhånende eller nedværdigende over for jøder og det jødiske folk. Udtalelserne i løbeseddelen kan ikke forstås som et budskab, der kun drejer sig om den jødiske stat, den jødiske regering eller dennes repæsentanter, men må forstås som jøder overalt, herunder i Danmark. Udtalelserne er ikke videnskabeligt fremsat eller fremsat som led i en saglig debat. Anvendelse af straffelovens § 266 b i denne sag er ikke i strid med den ytringsfrihed, der er sikret blandt andet ved Menneskerettighedskonventionens artikel 10. Endvidere må bestemmelsen i straffelovens § 266 b i det hele fortolkes i lyset af Danmarks internationale forpligtelser i henhold til FN's konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination.

Udtalelserne er fremsat af T som talsmand for Hizb-ut-Tahrir som led i en systematisk og vedvarende aktivitet med henblik på at påvirke meningsdannelsen, og betingelserne for anvendelse af straffelovens § 266 b, stk. 2, om propagandavirksomhed er derfor opfyldt.

T har navnlig anført, at han ikke har realiseret det strafbare gerningsindhold i straffelovens § 266 b. For det første har han ikke medvirket til udbredelsen af de omtvistede udtalelser på strafbar måde. Han har oversat teksten fra arabisk, men han har ikke selv fysisk lagt løbeseddelen ind på internettet, kopieret løbesedler eller uddelt løbesedler. Internethjemmesiden, der blev oprettet af T i slutningen af 1990'erne for Hizb-ut-Tahrir i Danmark, blev lukket af den danske internetudbyder i oktober 2001. Domænenavnet er dog fortsat registreret i T's navn på vegne af Hizb-ut-Tahrir i Danmark. Når læsere i dag går ind på internettet for at læse den pågældende meddelelse, fungerer domænenavnet som en henvisning til hjemmesiden, der forestås af en internetudbyder i udlandet. T er ikke leder af Hizb-ut-Tahrir i Danmark, men er repræsentant for foreningen, som er en ret lukket organisation. Det forhold, at anklagemyndigheden ikke har kunnet afdække, hvorledes Hizb-ut-Tahrir er opbygget i Danmark, kan ikke føre til, at det kan anses for godtgjort, at T har spillet en rolle i foreningen, der indebærer, at han kan anses for ved strafbar medvirken at have deltaget i at udbrede den omtvistede løbeseddel.

Hertil kommer, at udtalelserne i løbeseddelen ikke kan anses som truende, forhånende eller nedværdigende i et sådant omfang, at de er omfattet af straffelovens § 266 b, stk. 1. Der må herved henses til løbeseddelens indhold som helhed. Udtalelserne i løbeseddelen er omfattet af T's ytringsfrihed. Løbeseddelens omtale af »jøder« eller »jøderne« som »et folk« drejer sig ikke om jøder i almindelighed, herunder heller ikke jøder i Danmark, idet der alene er tænkt på den israelske stat, den israelske regering eller repræsentanter for denne regering, hvilket må have været klart for muslimske læsere af løbeseddelen. Betingelserne i straffelovens § 266 b, stk. 2, om propagandavirksomhed er heller ikke opfyldt.

Domsmandsrettens bemærkninger:

Løbeseddelens indledende ord, som er fremhævet med fed skrift, »Og dræb dem, hvorend I finder dem, og fordriv dem, hvorfra de fordrev jer«, er et oversat citat fra koranen. Umiddelbart efter citatet følger afsnittet »Jøderne er et bagvaskende folk, og de er et folk, der forråder og bryder aftaler og pagter, og de opdigter løgne og fordrejer ord fra deres rette sammenhæng, og de fratager uretfærdigt rettighederne og de har dræbt profeter og dræber uskyldige, og de er voldsommest i fjendskab til muslimerne, og Allah har forbudt os at tage dem til loyale venner.«

Retten finder, at der med sammenkædningen af citatet fra koranen med den straks efterfølgende beskrivelse af jøderne som et folk, der karakteriseres negativt som bagvaskende, forrådende mv., er givet udtryk for en trussel mod jøder. Dette underbygges tillige af en bemærkning i et senere afsnit i løbeseddelens tekst om, at »martyraktionerne, som foregår imod [jøderne] i øjeblikket i Palæstina, er legale aktioner«.

I det nævnte indledende afsnit i løbeseddelen er jøder beskrevet som et bagvaskende folk, der forråder, bryder aftaler og pagter, opdigter løgne og fordrejer ord, har dræbt profeter og dræber uskyldige. I senere afsnit i teksten nævnes, at jøderne besidder ondskab. Jøderne beskrives endvidere som kujonske og som tyranner, hvis snavs bør fjernes.

Retten finder, at disse vendinger alle giver udtryk for grov forhånelse og nedværdigelse af jøder.

I løbeseddelens indledende afsnit tales om jøderne som »et . . . folk«, og der gives udtryk for, at man ikke kan »tage dem til loyale venner«. Intet i ordlyden i løbeseddelens indledende afsnit begrænser således beskrivelsen til at angå staten Israel, den israelske regering eller dennes repræsentanter. Endvidere omtales i senere afsnit af løbeseddelen til sammenligning »jødernes stat« og senere »denne stat«.

Retten finder derfor, at det må have stået T klart, at løbeseddelens omtale af »jøderne« og jøderne som et »folk« ville blive opfattet som en reference til jøder og det jødiske folk, herunder jøder i Danmark; ikke udelukkende den israelske stat, den israelske regering eller dens repræsentanter.

Efter det anførte finder retten, at de her nævnte bemærkninger i løbeseddelen truer og groft forhåner og nedværdiger en gruppe personer på grund af denne gruppes etniske oprindelse eller tro. Bemærkningerne kan efter deres grovhed og form ikke legitimeres under påberåbelse af videnskabelig eller saglig debat.

Det er ikke i sig selv strafbart, at der som led i deltagelse i en offentlig debat argumenteres for synspunkter til støtte for Hizb-ut-Tahrirs holdning til begivenheder i Mellemøsten, herunder med henvisning til skriftsteder i koranen. Imidlertid kan henvisninger til koranen i den givne form og sammenhæng samt ønsker om at støtte foreningens synspunkter ikke legitimere trusler eller forhånelse og nedværdigelse i den grove form, som de ovennævnte bemærkninger er udtryk for. En offentlig debat om Hizb-ut-Tahrirs mål og holdninger afskæres ikke af en kriminalisering af sådanne udtalelser. Hensynet til ytringsfriheden kan derfor ikke begrunde straffrihed angående de ovenfor nævnte af udtalelserne nævnt i tiltalen.

Efter den forklaring, der er afgivet af T, sammenholdt med den fremlagte dokumentation, herunder brevet af 4. oktober 2001 stilet til en række medier i Danmark, lægger retten til grund, at T er talsmand og repræsentant for foreningen Hizb-ut-Tahrir i Danmark. For Hizb-ut-Tahrir i Danmark er der en fast struktur og organisering, og T har opgaver, der er et led i den overordnede ledelse og organisering af Hizb-ut-Tahrir i Danmark.

Efter T's egen forklaring lægger retten endvidere til grund, at han som led i sine aktiviteter som talsmand for Hizb-ut-Tahrir i Danmark har oversat teksten på den omtvistede løbeseddel fra arabisk til dansk. Han vidste samtidig, at løbeseddelen bagefter af andre - i overensstemmelse med foreningens faste organisering, som han deltog i - dels ville blive lagt på foreningens hjemmeside på internettet, dels ville blive kopieret og uddelt til så mange muslimer som muligt. Endvidere udsendte T selv løbeseddelen via e-mail til et større antal venner og bekendte. Meningen med videregivelsen af teksten var, at teksten skulle komme frem til så mange muslimer i Danmark som muligt. T's oversættelse af teksten var en af mange oversættelser fra hans hånd af tekster om lignende problemstillinger fra den verdensomspændende forening Hizb-ut-Tahrir. Ved oversættelsen af teksten kunne T, hvis han ville, vende tilbage over for Hizb-ut-Tahrirs verdensomspændende forening og argumentere for rettelser i teksten, hvis han fandt, at den arabiske tekst indeholdt fejl eller misvisende argumentation. T foreslog ikke ændringer i den omtvistede tekst, før han oversatte den. Det danske domænenavn, som leder til hjemmesiden for Hizb-ut-Tahrir i Danmark på internettet, er oprettet af og registreret til T.

Efter forklaringerne fra de to vidner - - - og - - -, sammenholdt med T's forklaring, finder retten det endvidere bevist, at løbeseddelen er uddelt til et større antal mennesker, herunder på Rådhuspladsen i København og foran en moské i Valby.

På den anførte baggrund finder retten det bevist, at T har medvirket til at udbrede den omtvistede løbeseddel til en videre kreds, og at udbredelsen ved uddeling af løbesedler og på internettet er sket som led i en vedvarende virksomhed for Hizb-ut-Tahrir i Danmark med henblik på at påvirke meningsdannelsen, således at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

I det ovenfor anførte omfang er T således skyldig i overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 2, jf. stk. 1, til dels jf. straffelovens § 23.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage. Ved strafudmålingen har retten i skærpende retning lagt vægt på karakteren og grovheden af meddelelsen, der blandt andet omfatter trusler, som fremstår som opfordring til drab på medlemmer af en befolkningsgruppe, og på meddelelsens udbredelse ved løbeseddel uddelt på offentlige steder i København og lagt på internettet. Der er endvidere henset til, at forholdet, der er udøvet i forening med flere, er begået af T som talsmand for og deltager i den overordnede ledelse af en forening, som led i foreningens vedvarende agitation og organiserede virke med henblik på at påvirke meningsdannelsen. I formildende retning har retten henset til, at T ikke selv har forfattet meddelelsen.

Efter omstændighederne, herunder at tiltalte er ustraffet, finder retten det imidlertid upåkrævet, at fængselsstraffen fuldbyrdes. Straffuldbyrdelsen udsættes derfor i medfør af straffelovens § 56, stk. 2, som nedenfor bestemt. 2)

Østre Landsrets dom.

Københavns Byrets 15. afdelings dom af 30. oktober 2002 - - - er anket af T med påstand om frifindelse.
Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af T og vidnerne, der alle har forklaret i det væsentlige som for byretten.

Der er endvidere i landsretten afgivet forklaring af - - -.

Uanset om T har haft mulighed for at fremsætte ønsker om ændring af ordlyden af den løbeseddel, han oversatte, findes han af de i dommen anførte grunde skyldig i det af byretten fastslåede omfang.

Af de af byretten anførte grunde findes straffen passende fastsat, og det tiltrædes, at straffen er gjort betinget.
Landsretten stadfæster derfor dommen.

 

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Artikler</h2>]

Artikler