Document Actions

FAQ - om diplomuddannelserne

 

Offentliggjort 11/03/2009, senest redigeret 06/14/2011

 

 

På denne side finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om diplomuddannelserne i journalistik og kommunikation. Du er altid velkommen til at kontakte os.

Fire uddannelsesmuligheder - er en af dem noget for dig?


UPDATE udbyder fire diplomuddannelser i journalistik og kommunikation:


Diplomuddannelserne henvender sig primært til professionelle journalister eller kommunikationsfolk med minimum to års relevant erhvervserfaring og minimum en kort videregående uddannelse (dvs. to år på videregående niveau). Læs mere om adgangskravene herunder.

Derudover udbyder UPDATE en femte mulighed - den fleksible diplomuddannelse. Her er adgangskravet minimum to års erhvervserfaring og en kort videregående uddannelse. Hvis du ikke er professionel journalist eller kommunikatør, kan den fleksible diplomuddannelse derfor være en mulighed for dig. Læs mere om den fleksible diplomuddannelse.


Hvem er de fire diplomuddannelser i journalistik og kommunikation for?
Diplomuddannelserne er særlig tilrettelagt for journalistuddannede eller ansatte i mediebranchen uden en journalistisk grunduddannelse. Du skal have mindst to års professionel erfaring med journalistisk arbejde og derudover skal du have en journalistisk grunduddannelse eller et uddannelsesniveau, der mindst svarer til en kort videregående uddannelse (KVU) for at blive optaget. Kravet om minimum to års relevant erhvervserfaring bunder i en faglig vurdering af, at de studerende skal have et solidt, praktisk kendskab til professionelt arbejde med journalistik og/eller kommunikation. I denne sammenhæng tæller undervisningserfaring ikke med. Uddannelserne udbydes under lov om Åben uddannelse og undervisningen tager udgangspunkt i din erhvervserfaring i medie- eller kommunikationsbranchen. Uddannelserne er formelt kompetencegivende og undervisningen er forskningsbaseret.


Uddannelserne er fleksibelt tilrettelagt. På obligatoriske moduler undervises der typisk på tre seminarer af to dage. På valgfrie moduler typisk to seminarer af to dage. Undervisningen ligger typisk på hverdage i tidsrummet mellem kl. 09.00 og 17.00. Du har mulighed for at søge om optagelse på moduler med undervisning i Århus, Odense eller København. Pt. ligger størstedelen af vores udbud af diplommoduler i København.

Du kan vælge at tage et enkelt modul eller følge en hel diplomuddannelse.

Fælles for de fire diplomuddannelser er, at vi gennem teoretiske studier belyser professionel, journalistisk praksis og udviklingsmuligheder for praksis. Studiearbejdsformerne og det selvstændige arbejde i uddannelserne giver gode muligheder for at forme din uddannelse om de problemstilllinger, der optager dig. Det er samtidig arbejdsformer, som stiller store krav til selvstændighed og evne til selvorganisering.


Hvad består en diplomuddannelse af?
Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, to eller tre valgfrie moduler og
et akademisk afgangsprojekt.


Hvordan bliver du optaget?
Diplomuddannelserne er særlig tilrettelagt for journalistuddannede eller ansatte i mediebranchen uden en journalistisk grunduddannelse. Optagelse forudsætter en journalistisk grunduddannelse eller et uddannelsesniveau, der mindst svarer til en kort videregående uddannelse. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring – dvs. arbejdet professionelt med journalistik eller kommunikation.


I særlige tilfælde kan vi give dispensation for adgangskravet, hvis du på anden måde har opnået tilsvarende uddannelses- og jobmæssige kvalifikationer.


Læs mere om optagelse i artiklen "Hvordan bliver jeg optaget?".

Skal man bestå en optagelsesprøve for at komme ind?
Der er ingen optagelsesprøve. Ud over optagelseskravene, bliver din ansøgning vurderet på baggrund af dine faglige kvalifikationer og personlige motivation.


Du kan nøjes med at tage en del af uddannelsen
Der er ikke noget krav om, at du skal gennemføre hele uddannelsen. Modulerne er selvstændige og afrundede forløb. Hvis du vælger kun at gennemføre nogle eller et enkelt af modulerne, vil du modtage et bevis på de moduler du har gennemført og bestået.


På deltid eller fuld tid
Diplomuddannelserne i journalistisk arbejde er tilrettelagt på deltid. Studerende på deltid gennemfører typisk uddannelsen på to år. Men du kan også vælge at holde pauser mellem modulerne og tage uddannelsen i et mere roligt tempo. Hvis du ønsker at tage en hel uddannelse, skal den være gennemført inden for en periode på seks år.


Uddannelsen er tilrettelagt på deltid. Men du har mulighed for at tilrettelægge uddannelsen, så du gennemfører på et år. Det kræver dog forberedelser og en aktiv indsats fra din side. Derudover kan vi ikke på forhånd fortælle dig, præcis hvad udbuddet bliver et år frem i tiden og du kan kan derfor ikke planlægge et præcist forløb. Til gengæld udbyder vi altid moduler nok til, at du har mulighed for at sammensætte et forløb på fuld tid. Du kan ikke påbegynde dit afgangsprojekt før du har afsluttet minimum 40 ECTS af uddannelsen. Du kan derfor indskrives på dit afgangsprojekt samtidig med, at du følger dit sidste valgfrie modul. Men dit afgangsprojekt kan først bedømmes, når du har bestået alle 45 ECTS.

Hvis du ønsker at tage uddannelsen på fuld tid, er forløbet følgende:
Første semester: Du søger om optagelse (1. dec. hhv. 1. juni) på og følger et obligatorisk modul og tre valgfrie moduler (30 ECTS).
Andet semester: Du søger om optagelse (1. juni hhv. 1. december) på et obligatorisk modul og afgangsprojekt (30 ECTS).
Du kan først kan skrive dit afgangsprojekt og få vejledning efter den mundtlige eksamen på det sidste obligatoriske modul. Det betyder at du skriver afgangsprojekt i en 13-ugers periode efter den mundtlige eksamen på dit sidste obligatoriske modul. Man kan dog godt aftale en kortere periode. Om du kan gennemføre uddannelsen på præcis et år, afhænger derfor af, hvornår der er mundtlig eksamen på dit sidste obligatoriske modul og dermed, hvornår du kan påbegynde dit afgangsprojekt. Det er op til dig at fortælle sekretariatet ved UPDATE, at du ønsker at følge uddannelsen på fuld tid. I den forbindelse vil vi lave en konkret tidsplan for dit afgangsprojekt, som tager hensyn til, at du skal bestå dit andet obligatoriske modul først. Vær desuden opmærksom på, at dine muligheder for at ønske en specifik vejleder fx kan afhænge af, om du fx. skriver hen over sommerferien.

Hvis du tager uddannelsen på fuld tid, tager den et år. Du skal dog være opmærksom på reglerne om, at du først kan optages på afgangsprojekt, når du har bestået 40 ECTS (se mere ovenfor). Hvis du ønsker at tage orlov fra din arbejdsplads, har du mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Diplommoduler på UPDATE er sammensat af flere sammenhængende seminarer og det er derfor ikke givet, at du opfylder kravene for at modtage SVU. I så fald vil du være nødt til at følge anden uddannelsesaktivitet ved siden af, for at være berettiget til at modtage SVU. Vi kan ikke vejlede om SVU. Kontakt Studievalg (www.studievalg.dk), din A-kasse eller SVU-kontoret (www.svu.dk), hvis du har spørgsmål omkring dine muligheder for at modtage SVU. Du skal være opmærksom på, at du kun kan få SVU til en afgangsprojektperiode på otte uger.

Hvor meget tid skal jeg bruge?
Hvad enten du tager et enkelt modul eller følger en hel diplomuddannelse, stiller uddannelsen krav til din arbejdsindsats og engagement. Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudie, så du kan passe et arbejde ved siden af. Du skal dog være indstillet på, at det er ganske tidkrævende at tage en diplomuddannelse - i hvert fald, hvis du vil have det optimale udbytte af den. Ud over at deltage i selve undervisningsdagene skal du afsætte tid til hjemmearbejde mellem modulerne - ofte op til to ugers arbejde med læsning, research, skrivning, feedback, omskrivning osv. De fleste deltagere passer dog et fuldtidsjob ved siden af uddannelsen.


Diplomuddannelserne belyser og undersøger et område fra forskellige vinkler, men uddannelsens moduler er selvstændige og afrundede enheder, der ikke bygger videre på tidligere gennemførte moduler. Den studerende må således være indstillet på selvstændigt at skabe en indre sammenhæng i forløbet og uddannelsen stiller forholdsvis store krav til dine evner til at arbejde selvstændigt og systematisk.

Uddannelsen følges som deltidstudie. Det betyder, at du kan passe et arbejde ved siden af. Formelt skal du regne med en gennemsnitlig arbejdsbelastning på ca. 15 timer om ugen svarende til halv tid. Tiden fordeles på fremmøde-undervisning/seminarer (mødepligt), netlæring, læsning af faglitteratur, opgavebesvarelser og faglig sparing med underviser og medstuderende.

Antallet af undervisningsdage afhænger af modulets længde. På et obligatorisk modul skal du som tommelfingerregel regne med syv undervisningsdage fordelt på tre seminarer. På et valgfrit modul skal du regne med fire undervisningsdage fordelt på to seminarer. I beskrivelsen af det enkelte modul, kan du se datoer for seminarer m.v.. Ud over datoer på seminarerne fastlægges perioder på hvert modul, hvor der gennemføres et intensivt netlæringsforløb - i disse uger, skal du afsætte tid til at gå på nettet jævnligt.

Resten af arbejdsindsatsen er meget fleksibel og kan stort set tilrettelægges frit. Det kan anbefales, at vælge projekter og eksamensopgaver, der kan kombineres med dit arbejde, det vil både lette arbejdspresset og give dig mulighed for at afprøve teorien i praksis.

Krav til de studerende
For at bestå uddannelsens enkelte dele, skal du som studerende opfylde nogle formelle krav. Du skal være studieaktiv og deltage i de obligatoriske undervisningsgange. Derudover skal du besvare af opgaver samt læsning af obligatorisk faglitteratur. Alle moduler afsluttes med eksamen. For at bestå et diplommodul skal du - ud over studieaktivitet - opfylde de beskrevne eksamenskrav. Styregruppen kan i særlige tilfælde give tilladelse til at en studerende gennemfører et eller flere moduler som selvstudier.


Retningslinier ved framelding
Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.
Ved framelding har Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ret til at opkræve et administrationsgebyr som sker ud fra en konkret vurdering af administrationsomkostningerne ved den enkelte framelding. Administrationsgebyret stiles til aftaleparten. Private forbrugere har 14 dages fortrydelsesret jfr. Forbrugeraftaleloven.

Hvad sker der hvis jeg springer fra undervejs?


Hvis du springer fra et påbegyndt modul og vælger ikke at gå op til den afsluttende eksamen, har du stadig mulighed for at være tilmeldt uddannelsen. Det pågældende modul er ikke bestået, men du kan tilmelde dig et andet eller samme modul på et senere tidspunkt. Tilmeldingsgebyret refunderes ikke, hvis du springer fra undervejs, og tilmelder du dig samme modul næste gang det udbydes, skal du betale det fulde deltagergebyr igen.

Hvis du melder dig ud af uddannelsen, får du et bevis for de moduler, du har gennemført og bestået. Du kan senere genoptage studiet, hvor du slap. Dog skal hele uddannelsen være gennemført inden for en periode på seks år.

ECTS
ECTS (European Credit Transfer System) er en værdi, der tillægges de enkelte moduler i en uddannelse. ECTS-point er således en måleenhed for den arbejdsindsats, som den studerende skal yde for at gennemføre et modul.


En hel diplomuddannelse udgør eksempelvis 60 ECTS-point, et modul på 15 ECTS svarer derfor til en arbejdsindsats på et semesters halvtidsstudier.

Europæisk standard
ECTS er et fælleseuropæisk pointsystem, der gør det lettere at meritoverføre og få anerkendt dele af uddannelser fra andre institutioner og studieophold i udlandet.


Systemet er obligatorisk på alle videregående uddannelser, og hensigten er, at man både på nationalt og internationalt plan har lettere adgang til at sammensætte sin egen uddannelse. En del af diplomuddannelsens point kan du hente hjem ved at bestå et godkendt forløb på et andet universitet.

Merit for valgfrie moduler
Som studerende på diplomuddannelserne i journalistik og kommunikation kan du tage dele af uddannelsen ved at få meritgodkendt beståede udannelsesforløb fra andre uddannelsessteder - forløbet skal dog være udbudt under samme bekendtgørelse og være på samme niveau for at kunne meritoverføres.

Du kan tage op til 10 ECTS af dine valgfrie moduler på andre uddannelsesinstitutioner. De obligatoriske moduler og afgangsprojektet samt minimum 5 ECTS af de valgfrie moduler skal gennemføres under bekendtgørelsen for Diplomuddannelserne i journalistisk arbejde.

Hvis du søger om merit eller forhåndsgodkendelse af et eksternt kursus eller modul, vurderer UPDATE om kurset/modulet er fagligt relevant og på niveau med diplomuddannelserne. Kurset/modulet skal ligge inden for uddannelsens fagområde, og indholdet må ikke være dækket af undervisning på de obligatoriske moduler.


Mulighed for realkompetencevurdering


Du finder information om realkompetencevurdering på vores temaside.

Hvad koster det?
I den enkelte modulbeskrivelse finder du to priser. Den lave pris er for medlemmer af Pressens Uddannelsesfond (PU). Du betaler den lave pris for et diplommodul, hvis din arbejdsplads eller du selv er medlem af PU.


Når du tilmelder dig et af uddannelsens moduler, skal du betale for det pågældende modul. Et modul løber over et halvt år. Et modul, der har et omfang af 5 ECTS koster 13250,- (PU-pris: 9610,-). Et modul, der har et omfang af 10 ECTS vil koste enten 17.900,- eller 19.500,- (i PU-priser: 13478,- eller 15.078,-).

Der beregnes ikke moms af deltagergebyret på diplommoduler. Deltagergebyret for det enkelte modul skal indbetales inden fristen. Forplejning er inkluderet i prisen.

Det samlede deltagergebyr for en fuld diplomuddannelse ligger på ca. 100.000 kr. (PU-pris: ca. 75.000 kr). Den nøjagtige pris afhænger af, præcis hvilke moduler du ønsker at søge optagelse på.

Er deltagergebyret inkl. indkvartering?
Nej. De anførte priser på de enkelte moduler er modulgebyr. Beløbet dækker al undervisning, evaluering af opgaver, eksamen og vejledning. Hertil kommer udgifter til bøger, materialer, transport og evt. ophold i forbindelse med seminarerne - disse udgifter skal du selv betale.


Hvem betaler?
En stor del af de studerende på diplomuddannelserne i journalistisk arbejde får deltagergebyret betalt af deres arbejdsgiver. Nogle betaler selv, mens andre får deltagergebyret betalt af det lokale Jobcenter eller Dansk Journalistforbund.


Hvis du ønsker at tage orlov fra din arbejdsplads og gennemføre uddannelsen på fuld tid, har du mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Moduler og kurser på UPDATE er sammensat af flere sammenhængende seminarer og det er derfor ikke givet, at du opfylder kravene for at modtage SVU. I så fald vil du være nødt til at følge anden uddannelsesaktivitet ved siden af, for at være berettiget til at modtage SVU. Du kan finde en kalender over hvert semesters udbud via menuen i øverste højre hjørne på update.dk/diplom. Hvis du ønsker at gennemføre uddannelsen på fuld tid, må du påregne at skrive afgangsprojekt hen over sommerferien. Vi kan ikke vejlede om SVU. Kontakt Studievalg (www.studievalg.dk) eller SVU-kontoret (www.svu.dk), hvis du har spørgsmål omkring dine muligheder for at modtage SVU.

Hvem underviser på uddannelsen?
Underviserne består af en bred vifte af dygtige og erfarne undervisere fra danske universiteter, Journalisthøjskolen samt UPDATE.


Vil I på et senere tidspunkt udbyde det samme modul igen?
Vi garanterer, at du kan tage tilstrækkelig mange point til at bestå uddannelsen inden for den tidsmæssige ramme, der gælder ifølge lovgivningen. Vi kan ikke garantere at konkrete moduler udbydes igen inden for en fastlagt periode - udbuddet afhænger bl.a. af efterspørgsel.


Når du starter din uddannelse med et af de to obligatoriske moduler, er du garanteret, at du kan gennemføre uddannelsen inden for en periode på to år.

Hvert halve år annoncerer vi det kommende diplomudbud.

Netlæring og infosite
Hvert diplommodul får sit eget elektroniske klasseværelse, der alene er åbent for deltagere og undervisere på modulet.


Hvor kan jeg få mere at vide?
Du vil kunne finde svar på de fleste spørgsmål på
diplomuddannelsernes hjemmeside. Her finder du også en oversigt over kontaktpersoner ved UPDATE.

Har du konkrete spørgsmål til det faglige indhold på et specifikt modul, kan du evt. kontakte den ansvarlige underviser.