Document Actions

Fakta om den fleksible diplomuddannelse

 

Offentliggjort 09/16/2008, senest redigeret 05/02/2012

 

 

Den fleksible diplomuddannelse - en mulighed for at tegne din egen uddannelsesprofil.


Optagelse


For at blive optaget på en fleksibel diplomuddannelse skal du - inden vi udarbejder din personlige uddannelsesplan - have mindst to års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Din adgangsgivende uddannelse skal mindst være på niveau med:

 • En kort videregående uddannelse.
 • En VVU gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb.

Vær opmærksom på, at du skal opfylde adgangskravene for de uddannelseselementer du søger ind på. Læs mere i den enkelte beskrivelse. Adgangskravet skal være opfyldt når du søger om optagelse på det enkelte uddannelseselement.

Indhold
Vi skræddersyer en personlig uddannelsesplan, som beskriver dit samlede uddannelsesforløb; uddannelseselementer og afgangsprojekt. Det er muligt at lade fag eller enkeltdele fra uddannelse, du allerede har gennemført, indgå som led i diplomuddannelsen, blot alle elementer er taget inden for en periode på seks år. Derudover er det muligt at lade uddannelseselementer udbudt af andre uddannelsesinstitutioner indgå (max 15 ECTS). Blot skal det enkelte uddannelseselement udbydes på samme niveau og der skal være en faglig sammenhæng og progression i uddannelsen.


Sammensætningen af din personlige uddannelsesplan har naturligvis betydning for indholdet af netop din diplomuddannelse. Men fælles er, at vi gennem teoretiske studier belyser faglig praksis og udviklingsmuligheder for praksis. Studiearbejdsformerne og det selvstændige arbejde i uddannelserne giver gode muligheder for at forme din uddannelse om de problemstilllinger, der optager dig. Det er samtidig arbejdsformer, som stiller store krav til selvstændighed og evne til selvorganisering.

Uddannelseselementerne skal i alt svare til 60 ECTS-point og sikre dig en klar faglig profil og kompetence. Det kræver forberedelser og en aktiv indsats fra din side, at få tilrettelagt en plan for netop din fleksible diplomuddannelse. Men en vejleder ved UPDATE hjælper dig med at få et overblik over UPDATEs udbud og sikrer desuden den faglige sammensætning af din uddannelsesplan.

Formål
Det overordnede formål med den fleksible diplomuddannelse ved UPDATE er at give den studerende journalistiske færdigheder og indsigt i et udvalg af relevante fagområder (journalistik, kommunikation og/eller formidling). Målet er at bibringe den studerende teoretisk og praktisk indsigt i journalistik. Afhængig af uddannelsesplanens elementer undervises der i generelle professionelle færdigheder inden for journalistiske emner. Den fleksible diplomuddannelse afsluttes med et afgangsprojekt.


Generel information om den fleksible diplomuddannelse
Du kan få yderligere information om den fleksible diplomuddannelse
via Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne.

Hvad kan du tage på UPDATE?
Du skal gennemføre minimum 45 ECTS ved UPDATE og har mulighed for at kombinere flere typer uddannelseselementer. Du kan fx vælge udelukkende at søge ind på hands-on, praktisk orienterede forløb eller analytisk-teoretiske moduler. Hvis det er relevant for dig, kan du også vælge at kombinere de to forskellige typer uddannelseselementer.


På UPDATE har du mulighed for at tage uddannelseselementer fra:

 • Enkeltforløb under åben uddannelse: Hands-on, praktisk orienterede forløb rettet mod dig, som har brug for journalistisk kompetence. Langt størstedelen af de studerende vælger at lade hele deres diplomuddannelse bestå af åu-forløb.
 • Diplommoduler: Analytisk-teoretiske moduler for dig, som er erfaren journalist og/eller kommunikatør.

Der har tidligere været udbudt en række meritgivende DjE-kurser, som også kan indgå som en del af en fleksibel diplomuddannelse.

Du skal desuden afslutte din uddannelse med et afgangsprojekt.

Bemærk at du skal opfylde adgangskravene på det enkelte uddannelseselement for at været berettiget til optagelse. Det er en grundlæggende forudsætning for optagelse på en fleksibel diplomuddannelse, at du har gennemført en kort videregående uddannelse, en videregående voksenuddannelse gennemført som reguleret forløb eller et særligt indgangsforløb til diplomuddannelsen.

Uddannelsesplan
Vi kan udarbejde din uddannelsesplan inden du starter på det første uddannelseselement eller på et senere tidspunkt - blot vi udarbejder den i god tid, inden du er klar til at skrive afgangsprojekt. De fleste vælger at vente med at få lavet uddannelsesplanen til umiddelbart inden de påbegynder afgangsprojektet.


Når vi har lavet den endelige uddannelsesplan, kan du - hvis du skulle komme til at stå i en situation, hvor et uddannelseselement ikke oprettes, du ikke optages eller er fx er nødt til at springe fra - sammen med UPDATE justere uddannelsesplanen.

Din uddannelsesplan skal indeholde information om:

 • Dit adgangsgrundlag (tidligere uddannelse).
 • Din fleksible diplomuddannelses faglige profil, hovedemne og kompetenceniveau.
 • Sammensætning af uddannelseselementer med angivelse af ECTS-point.
 • Angivelse af uddannelsesinstitutioner, hvor uddannelsens elementer er gennemført eller skal gennemføres.
 • Uddannelseselementernes rækkefølge og en vejledende tidsplan.

Hvis du er interesseret at få udarbejdet en uddannelsesplan, kan du kontakte sekretariatet.

Varighed
Du kan vælge at tage uddannelsen på deltid eller fuld tid.


Studerende på deltid gennemfører typisk uddannelsen på to år. Men du kan også vælge at holde pauser mellem modulerne og tage uddannelsen i et mere roligt tempo. Hvis du ønsker at tage en hel uddannelse, skal den være gennemført inden for en periode på seks år.

Hvis du tager uddannelsen på fuld tid, tager den et år. Hvis du ønsker at tage orlov fra din arbejdsplads, har du mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Se mere i menupunktet "Hvem betaler?". Hvis du ønsker at tage uddannelsen på fuld tid, er forløbet følgende:

Første semester: Du søger om optagelse på og følger uddannelseselementer svarende til minimum 30 ECTS.
Andet semester: Du søger om optagelse på og følger de resterende 30 ECTS (inkl. afgangsprojekt, som fylder 15 ECTS.

Du kan først kan skrive dit afgangsprojekt og få vejledning, når du har bestået minimum 40 ECTS. Det betyder at du skriver afgangsprojekt i en otte-ugers periode efter eksamen på dit sidste uddannelseselement. Dog kan du blive optaget efter eksamen på dit andetsidste uddannelseselement, hvis dit sidste uddannelseselement er et 5-ECTS modul.

Om du kan gennemføre uddannelsen på præcis et år, afhænger derfor af, hvornår der er afsluttende eksamen på dit sidste uddannelseselement og dermed, hvornår du kan påbegynde dit afgangsprojekt. Det er op til dig at fortælle sekretariatet ved UPDATE, at du ønsker at følge uddannelsen på fuld tid.

I den forbindelse vil vi lave en konkret tidsplan for dit afgangsprojekt. Vær desuden opmærksom på, at dine muligheder for at ønske en specifik vejleder fx kan afhænge af, om du fx. skriver hen over sommerferien.

Eksamen
De enkelte fag og moduler afsluttes med prøver og/eller eksamener efter gældende regler for den pågældende uddannelse.


Økonomi
Uddannelsesplan: Det koster 1000 kr. at få udarbejdet en uddannelsesplan på UPDATE. Vi fakturerer for uddannelsesplanen, når både du og din vejleder har underskrevet den endelige version.
Uddannelseselementer: Der kræves deltagerbetaling for undervisning under Åben Uddannelse.
 • Deltagerbetalingen for de enkelte uddannelseselementer i uddannelsesplanen fremgår af beskrivelserne af de respektive forløb.
 • Afgangsprojektet koster pt. 16.000 kr. (for faglig vejledning, obligatorisk studieteknikdag og eksamen).

  Hvem betaler?
  En stor del af de studerende på kurser og moduler på UPDATE får deltagergebyret betalt af deres arbejdsgiver. Nogle betaler selv, mens andre får deltagergebyret betalt af det lokale Jobcenter eller Dansk Journalistforbund.

  Hvis du ønsker at tage orlov fra din arbejdsplads og gennemføre en fleksibel diplomuddannelse på fuld tid, har du mulighed for at søge
  Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Moduler og kurser på UPDATE er sammensat af flere sammenhængende seminarer og det er derfor ikke givet, at du opfylder kravene for at modtage SVU. I så fald vil du være nødt til at følge anden uddannelsesaktivitet ved siden af, for at være berettiget til at modtage SVU. Hvis du ønsker at gennemføre uddannelsen på fuld tid, må du påregne at skrive afgangsprojekt hen over sommerferien. Kontakt Studievalg (www.studievalg.dk) eller SVU-kontoret (www.svu.dk), hvis du har spørgsmål omkring dine muligheder for at modtage SVU.

  Mulighed for realkompetencevurdering
  Du finder information om realkompetencevurdering på vores
  temaside.   

   


 • Søg