MEDIEJURA - AKTUELT OG BAGGRUND

MARTS 2014:

PRESSEBETJENING FRA SPINDOKTOR VAR PARTIPOLITIK
Ombudsmanden betragter spindoktors information til journalist som partipolitik. Derfor er den ikke omfattet af offentlighedsloven. I den konkrete sag fik offentligheden ikke ret til indsigt i grundlaget for regeringens beslutning om at droppe forslag om øremærket barsel.
Læs kommentar
Læs ombudsmandens udtalelse

MEDIESKAT - ET ALTERNATIV TIL LICENSEN?
En ny rapport nævner mulige alternativer til den nuværende licensfinansiering. Mediesekretariatets tidl. direktør argumenterer i en artikel for at erstatte licensen med en medieskat inspireret af den finske model.
Læs artikel på MediaWatch
Læs rapporten

KLAGER OVER DR - HALVÅRSRAPPORT
Brug af exit polls på valgaftenen var blandt DRs største fejlskøn i det seneste halve år, skriver lytternes og seernes redaktør i DR. Han beklager også, at DR2 ikke fortalte seerne, at landbrugets faste tv-folk stod bag temaudsendelsen 'Hele svineriet'.
Læs halvårsrapporten
Se kritikkens Top 20

SOCIALE MEDIER USYNLIGE I PRESSENÆVNET
Der findes flere hundrede netmedier i Danmark, men langt, langt størsteparten af dem er ikke tilmeldt Pressenævnet. Derfor kan man ikke klage over dem til Pressenævnet.
Læs Ernst Poulsens blog på journalisten.dk

FOXYLEX - GRATIS LOVSAMLING
Ny, gratis online-lovsamling med 500 love, bekendtgørelser og betænkninger. Brugerne har mulighed for at skrive noter til lovens bestemmelser, og man kan linke direkte til en bestemt paragraf i loven.
Læs mere

ALMINDELIGT AT JOURNALISTER OPTAGER INTERVIEWS
At optage interviews er en almindelig journalistisk arbejdsform, påpeger Pressenævnet på baggrund af en klage. Klager var desuden gjort opmærksom på, at det blev optaget og ville blive anvendt i DRs program 'Kontant'.
Se kendelse

69 KLAGEPUNKTER OVER 'SINGLE'
Pressenævnet giver journalist medhold i 2 af hans 69 klagepunkter over singlen 'Redaktøren for det hele'. Det er ikke i orden at skrive at journalisten 'digtede' uden at forelægge det for ham inden offentliggørelse. Det er første gang Pressenævnet behandler en såkaldt single.
Se kendelse

FEBRUAR 2014:

HØJESTERET GENTAGER LUKNING AF ROJ-TV
Den kurdiske tv-station er frataget retten til at sende. Højesteret bruger kun en enkelt sætning på ytringsfriheden og nævner hverkend medieansvarslov eller Radio- og tv-nævnets kompetence.
Læs kommentar
Se dommen

LOVSJUSK UDEN OFFENTLIGHED
Offentlighed er afskaffet for materiale, der indgår i Rigsrevisionens undersøgelser. Lovsjusk i ministerier skal måske undersøges, men uden offentlighed. Der er desuden lukket effektivt for oplysninger fra en række offentligt ejede selskaber.
Læs kommentar

ANSVAR FOR LÆSERNES KOMMENTARER PÅ NETTET
Kan medier blive juridisk ansvarslige for trusler og injurier i læserkommentarer på netmedier? Ifølge den første afgørelse i en principiel sag ved Menneskeretsdomstolen i Strasbourg er det ikke er i strid med den europæiske menneskeretskonvention art. 10, at et netmedie i Estland blev pålagt ansvar for publicering af anonyme kommentarer.
Læs kommentar
Se dommen

LUFTHAVNE OG HAVNE UNDTAGES FOR AKTINDSIGT
Transportministeriet foreslår undtagelser for kommunalt ejede lufthavne i Billund og ved Aarhus – samt en række havne. Ministeriet begrundelse er, at de er i konkurrence og ikke udøver traditionel forvaltningsvirksomhed. Ifølge Medie- og Journalisthøjskolen virker undtagelserne tilfældige, hindrer demokratisk kontrol og skaber risiko for unfair konkurrence.
Se udkast til bekendtgørelse
Læs høringssvar fra DMJX

DANSKE MEDIER VEDTAGER RETNINGSLINJER FOR CITATER
Danske Mediers bestyrelse vedtog tirsdag vejledende retningslinjer for citat, kopiering, link, RSS-feed og deling af artikler. Retningslinjerne skal give redaktionerne et redskab til at begrænse risikoen for, at medlemmer af Danske Medier uforvarende kommer til at krænke andres ophavsret.
Læs mere

DYBE LINKS LOVLIGE
En principiel afgørelse fra EU-domstolen fastslår, at man må linke til ophavsretligt beskyttet materiale uden ophavsmandens tilladelse. Det er dog stadig nødvendigt at indhente samtykke, hvis man bruger dybe links på en systematisk, kommerciel eller illoyal måde.
Læs mere på journalistforbundet.dk
Se dommen

KRITIK AF LÆGER OFFENTLIGGJORT FOR SENT
Offentliggørelsen af kritik af læger har i flere tilfælde været forsinket i op til halvandet år. Det kritiserer ombudsmanden, der samtidig pointerer, at kritikken skal være tilgængelig på nettet i to år, også selvom kritikken er offentliggjort for sent.
Læs ombudsmandens udtalelse

PRESSENÆVNET: OPLYSNINGER SKAL TJEKKES
Pressenævnet kritiserer modkraft.dk for at bringe uddrag af en rapport fra redox.dk uden at kontrollere, om oplysningerne er korrekte. I rapporten omtales en navngiven person som medlem af Danskernes Parti. Redox.dk får ikke kritik, da de har forsøgt at forelægge oplysningerne for den navngivne person. Men de får kritik for ikke at give manden rimelig tid til at svare.
Se afgørelse vedr. Modkraft
Se afgørelse vedr. Redox
Se afgørelse vedr. Redox tidsfrist

JANUAR 2014:

NY BOG: MEDIEJURA - NU MED NY OFFENTLIGHEDSLOV
3.udgave af bogen Mediejura er netop udkommet, og bogen indeholder afgørende nyt. Bogen er udvidet med et helt kapitel om den omdiskuterede nye offentlighedslov, som trådte i kraft ved årsskiftet. Bogen er desuden opdateret med en række nye regler, afgørelser og domme.
Læs mere

MILJØOPLYSNINGER EFTER DEN GAMLE OFFENTLIGHEDSLOV
Et nyt miljøoplysnings-lovforslag er på vej, men indtil videre gælder reglerne i den gamle offentlighedslov for miljøoplysninger. Miljøstyrelsen har sendt udkast til vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger til høring. Det forklares, at den gamle offentlighedslov skal bruges, når den giver de bedste rettigheder.
Læs kommentar
Se høringssvar

EKSTRABLADET DØMT FOR AT OVERTRÆDE NAVNEFORBUD
Chefredaktør Poul Madsen og en journalist på eb.dk er af Københavns Byret blevet dømt for at overtræde navneforbud. Avisen nægtede at fjerne en artikel, hvor navnet på en anholdt i en røverisag var offentliggjort. Webartiklen blev offentliggjort dagen før navneforbuddet og EkstraBladet nægtede at fjerne navnet med tilbagevirkende kraft.
Læs mere

PORTAL SAMLER ALLE REGLER OM OFFENTLIGHEDSLOVEN
Regler om offentlighedsloven er nu blevet samlet ét sted. Offentlighedsportalen giver mulighed for, at man kan søge i alle regler og udtalelser, der har med offentlighedsloven at gøre.
Se offentlighedsportalen

RACISTISK REKLAME FOR KIMS?
En reklame fra KiMs vist på TV 2 har skabt debat på Facebook og Twitter, fordi folk finder den racistisk og diskriminerende. Der har også været klaget til Radio- og tv-nævnet over reklamen, hvor udtalen af sloganet 'smager af mere' ifølge klager kunne opfattes som 'smager af neger'. Men nævnet fandt ikke reklamen diskriminerende, især fordi billedet indeholdt teksten 'smager af mere'.
Se afgørelse
Følg debatten på kommunikationsforum.dk

SKJULT REKLAME PÅ DR'S TEKST-TV
Radio- og tv-nævnet kritiserer DR's tekst-tv for skjult reklame for Danske Spil. Siden indeholdt en uberettiget fremhævelse af Danske Spils produkter og der manglede behørig sponsorkreditering. Sponsorering af DR-programmer er nu blevet forbudt.
Se afgørelse

OMBUDSMANDEN: AKTINDSIGT SKAL GÅ HURTIGERE
Fremover får myndighederne som udgangspunkt kun 14 dage til at svare, når ombudsmanden beder myndighederne om en udtalelse. Ombudsmanden selv vil bestræbe sig på at afgive sin udtalelse inden 20 dage, ved komplicerede sager 40 dage.
Se meddelelse fra ombudsmanden

INGEN KRITIK FOR SKJULTE OPTAGELSER
Pressenævnet fandt ikke grund til at kritisere DR for udsendelsen 'Hvad du ikke vidste om Danmark', der handlede om hygiejnen på hospitalerne. I udsendelsen var der brugt skjulte optagelser af hospitalsgange med opredte senge, men ingen personer. Derfor var det OK ifølge nævnet.
Se afgørelse

NY BOG OM KILDEBESKYTTELSE
Peter Lambert og Iben Gjessings nye bog 'Kildebeskyttelse' omhandler de retsregler og den praksis, der knytter sig til mediernes kildebeskyttelse. Også Menneskeretsdomstolens praksis og fortolkning af kildebeskyttelsen inddrages.
Læs mere

AKTINDSIGT I RISIKO-DOKUMENTER
Efter flere års tovtrækkeri har Aabenhedstinget fået aktindsigt i dele af risikodokumenterne for AarhusKarlshamn. Argumenterne fra Miljøstyrelsen i afgørelsen kan bruges i andre sager om risikodokumenter, skriver Aabenhedstinget.
Læs mere på Åbenhedstinget

DECEMBER 2013:

ALVORLIG KRITIK FOR AT UDSTILLE GIDSLER
Klagen over Ekstra Bladet og TV 2 i forbindelse med gidselsagen er den hidtil mest alvorlige sag for Pressenævnet. Nævnet udtaler alvorlig kritik for visning af billeder og udtalelser om meget private forhold uden et gyldigt samtykke. Afgørelserne indeholder præcise krav til synlig publicering af kritikken.
Læs kommentar
Se formalitetskendelse
Se afgørelse på presseetisk klage vedr. Ekstra Bladet
Se afgørelse på presseetisk klage vedr.TV 2
Hør den efterfølgende debat på Mennesker og medier

ÆNDRING AF MEDIEANSVARSLOVEN
Med vedtagelsen af ændring af medieansvarsloven udvides fristen for klage til Pressenævnet fra 4 uger til 12 uger efter publicering. I betænkningen til lovforslaget har Retsudvalget kommenteret Pressenævnets praksis og udtrykt ønske om, at nævnet begynder at tage sager op af egen drift.
Se lovforslag

BETALING FOR UDLEVERING AF DOKUMENTER
Ifølge justitsministeriets udkast kan der kræves betaling for dataudtræk fra databaser. Forslaget stemmer ikke overens med direktiv fra EU om videreanvendelse af af den offentlige sektors informationer (PSI-direktivet).
Se justitsministeriets udkast
Læs høringssvar fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Se PSI-direktiv
Læs mere om genbrug af offentlig information

BEKENDTGØRELSER MED ØGET LUKKETHED SENDT I HØRING
Flere ministerier er på vej med bekendtgørelser, der skal undtage en række selskaber fra aktindsigt, når offentlighedsloven træder i kraft 1. januar 2014. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har indgivet høringssvar til udkast fra Transportministeriet, Finansministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Se udkast og høringssvar fra Oluf Jørgensen
Læs artikel på jp.dk

VEJLEDNING TIL OFFENTLIGHEDSLOVEN I HØRING
Justitsministeriet har lavet udkast til en vejledning til offentlighedsloven. Ministeriets vejledning giver bl.a. myndigheder "gode råd" om begrundelser, der kan bruges til at trække aktindsigt i langdrag.
Se justitsministeriets udkast til vejledning og høringssvar fra DMJX.

POLITIKEN FÅR KRITIK FOR SKJULT REKLAME
Politiken kritiseres fra flere side for at bringe en annonce for Tuborg, forklædt som artikel. En guide til gratis juleøl betalt af Tuborg ligger sammen med Politikens andre guider. Poltikens netchef fastslår, at det er en fejl, men at formuleringen "anbefalet af Tuborg" markerer, at det er en annonce.
Læs mere på journalisten.dk

NOVEMBER 2013:

DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG MØRKLÆGNING
Slotsholmen mener ikke den nye offentlighedslov er tilstrækkeligt lukket og er på vej med flere undtagelser. Justitsministeriet vejleder om mørklægning.
Læs kronik
Se eksempler på mørklægningHØRING OM IMPLEMENTERING AF OFFENTLIGHEDSLOV I REGIONER OG KOMMUNER
En ny bekendtgørelse om implementering af offentlighedslov i kommuner og regioner er i høring. Udmøntningen af loven ændrer ikke på, at helt centrale kommunale og regionale dokumenter fortsat er lukkede. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har kommenteret udkastet til den nye bekendtgørelse.
Læs mere på www.aabenhedstinget.dk

FOKUS PÅ YTRINGSFRIHED OG OFFENTLIGHEDSLOV VED OMBUDSMANDS-HØRING
Folketingets Resudvalg har holdt høring om Ombudsmandens beretning for 2012. På høringen var der fokus på bl.a. offentligt ansattes ytringsfrihed og på Ombudsmandens kontrol med overholdelse af den kommende offentlighedslov.
Se høringen

DEBAT OM RÅBÅND OPTAGET MED SKJULT KAMERA
En principiel diskussion om brugen af skjult kamera har præget mediedebatten siden DRs udsendelser om skattely. Rektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Jens Otto Kjær Hansen, har flere steder argumenteret for, hvorfor DR bør udlevere råbåndene. Direktør i DR, Anne Marie Dohm, deltager i debatten med DRs argumenter for at holde båndene tilbage.
Læs mere på www.danskemedier.dk
Hør debat i Mennesker og Medier

INGEN SKJULT REKLAME PÅ RADIO24SYV
Radio- og tv-nævnet har i november behandlet to klager vedr. programmet 'Halløj i Betalingsringen' sendt på Radio24syv. I beggge tilfælde finder Radio- og tv-nævnet, at indslagene ikke indeholder skjult reklame. Nævnet lægger bl.a. vægt på at omtalen af produkterne er af satirisk karakter.
Se afgørelse vedr. Hjem-IS
Se afgørelse vedr. Scorecoach.dk

OK AT DR REKLAMERER FOR EGNE PRODUKTER
Radio- og tv-nævnet afviser klage over skjult reklame for DRs egne figurer, udsendelser, cd'er og bøger m.m. i DRs børneradiokanal, Ramasjang. Musikudvalget på Ramasjang har været redaktionelt begrundet, og musikken er ikke i sig selv en fremhævelse, hedder det i nævnets afgørelse.
Se afgørelse

KRITIK AF FREDERIKSBORG AMTS AVIS
Pressenævnet kritiserer Frederiksborg Amts Avis for ikke at have forelagt belastende oplysninger for kilde inden offentliggørelse. Avisen havde hverken kontaktet eller forsøgt at kontakte kilden. Det er ikke i orden, fastslår nævnet.
Se afgørelse

OKTOBER 2013:

LUKKETHED OM UDVIKLINGSBISTAND
Udviklingsministeren fremsætter lovforslag for at fastholde mørklægning af statslige investeringsfonde. Undtagelsen fra offentlighedsloven handler bl.a. om tilskud til erhvervsprojekter i udviklingslande.
Læs kommentar
Se lovforslag

FRIFINDELSE I INJURIESAG
Historiker Bent Jensen er i Østre Landsret frifundet for injurier i en meget omtalt injuriesag mod en journalist. Landsretten fastslog, at en række af historikerens ytringer er ærekrænkende, men samtidig berettigede i lyset af den vide ytringsfrihed om emner, der har samfundsmæssig interesse.
Læs mere

MERE ÅBENHED I EU
Ny dom ved EU-domstolen er skelsættende for åbenheden i EU. Det må ikke længere holdes hemmeligt, hvilke regeringer, der støtter hvad i EUs Ministerråd. Sagen startede i 2008, da organisationen Access Info Europe klagede over overstregninger i de dokumenter, de havde fået aktindsigt i.
Læs artikel på journalisten.dk
Se dommen
Læs pressemeddelelse fra Access Info Europe

SPONSORERING AF 'SUPERSYGEHUSET'
TV/Midt-Vest fik kritik af Radio- og tv-nævnet for at bringe et sponsoreret indslag om supersygehuset uden for Herning under nyhedsudsendelser. TV 2 Østjylland fik ikke kritik for at bringe selvstændige programmer om supersygehuset ved Aarhus.
Læs kommentar
Se afgørelse vedr. TV 2 Østjylland
Se afgørelse vedr. TV/Midt-Vest

WHISTLEBLOWERE OG LOVGIVNINGEN
Europarådets parlamentariske forsamling har vedtaget at whistleblowere skal beskyttes mod straf og henstiller til medlemslandene at rette deres lovgivning ind efter Europarådets konvention om adgang til officielle dokumenter. Samtidig har den danske regering nedsat et udvalg, der skal se på offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger.
Læs artikel på journalisten.dk
Se udvalgets kommissorium

DR2 PROGRAM OM WHISTLEBLOWERE
Whistleblowereres etiske og personlige dilemmaer var genstand for DR2-programmet 'DR2 undersøger: Skal whistleblowere beskyttes?'. De medvirkende har alle mærket alvorlige konsekvenser af at gå imod det system, som de var en del af. Konsekvenserne er blandt andet fyring, chikane og posttraumatisk stress.
Se udsendelsen

YTRINGSFRIHEDEN TIL FORHANDLING
I bogen 'Ytringsfriheden til forhandling' forsøger en række forskere og undervisere at nytænke ytringsfrihedens problemstillinger. Bogen demonstrerer, hvordan ytringsfriheden er begrænset i forskellige sammenhænge, offentlige såvel som private. Oluf Jørgensen har bidraget til bogen med et kapitel om medieansvar.
Læs mere
Hør debat om bogen i Mennesker og Medier

SEPTEMBER 2013:

NY MILJØOPLYSNINGSLOV I STRID MED EU-REGLER
Den ny miljøoplysningslov strider på en række punkter mod EU-direktivet om adgang til miljøoplysninger. På Åbenhedstinget kan man læse Oluf Jørgensen og Nils Mulvads skarpe høringssvar.
Læs høringssvar på aabenhedstinget.dk

FORSVARSMINISTERIET UNDGIK AKTINDSIGT VED AT FORHALE
'Helt uacceptabelt' kalder Ombudsmanden Forsvarets håndtering i en sag om aktindsigt i dokumenter vedr. tilbageholdte personer i Irak. Ministeriet var et år og syv måneder om at tage stilling til en anmodning om aktindsigt fra en journalist. Anmodningen endte med afslag.
Læs kommentar
Læs Ombudsmandens udtalelse

OMTALE AF SKJULTE OPTAGELSER ER IKKE OFFENTLIGGØRELSE
I forbindelse med en udsendelse om hashmisbrug på institutionen Nexus havde DR lavet skjulte optagelser af unge og medarbejdere på institutionen. Men de skjulte optagelser blev aldrig vist direkte. Derfor afviser Pressenævnet klagen. Omtale af skjulte optagelser udgør ikke en offentliggørelse i sig selv, fastslår nævnet.
Læs kommentar

BRUGERNES REDAKTØR EFTERLYSER MERE FOKUS PÅ ETIKKEN I DR
Højt tempo, nye koncepter og nye samarbejdspartnere har skabt nogle etiske problemer, når man vil lave underholdende tv samtidig med at relevante samfundsemner sættes til debat, skriver Mollerup.
Læs Mollerups klumme
Se kritikkens Top-20 på dr.dk

FREEDOM OF EXPRESSION REVISITED
Ny bog fra Nordicom tager pulsen på mediernes rolle i en digital tid og giver et kritisk perspektiv på erfaringer og opfattelser af ytringsfriheden. Oluf Jørgensen har bidraget med et kapitel om aktindsigt.
Læs mere

AFTALE OM GENNEMSYN SKAL OVERHOLDES
Avisen New Times havde lovet en kilde, at hun ville få artiklen til gennemsyn inden offentliggørelse, men det skete ikke. Kilden har klaget til Pressenævnet, som kritiserer New Times for ikke at overholde aftalen.
Se kendelse

PRESSENÆVNETS INDBAKKE LUKKER KL 15
Det kan være afgørende, hvornår en klager får trykket på send-knappen ved en klage, der skal nå frem til Pressenævnet indenfor en fire ugers tidsfrist. Kontoret lukker kl 15 og kommer mailen ind senere på dagen, betragtes fristen som overskredet. Læs mere
INDDRAGELSE AF SENDETILLADELSE KAN BLIVE PRØVET VED HØJESTERET
Procesbevillingsnævnet har besluttet, at inddragelsen af sendetilladelsen for ROJ tv kan blive prøvet ved højesteret. Dommen for at fremme terror kan til gengæld ikke prøves ved højere instans.
Læs mere
NORDISKE JOURNALISTER HAR MINDST TILLID TIL NETMEDIER
Netmedier har større problemer med etikken end radio, tv og trykte medier, mener journalister fra Danmark, Sverige og Finland, som har deltaget i en nordisk undersøgelse blandt over 5000 journalister. Undersøgelsen er gennemført på initiativ af Journalistforbundenes fagblade i de tre nordiske lande og offentliggøres på journalisten.dk.
Læs mere
AUGUST 2013:

BESYNDERLIGE PRÆMISSER FOR DOMMEN OVER ROJ-TV
Det er besynderligt, at Østre Landsret kunne dømme ROJ-TV uden at menneskeretskonventionens art. 10, menneskeretsdomstolens praksis, medieansvarsloven og radio- og fjernsynsloven blev inddraget.
Læs kommentar

WHISTLEBLOWING I OFFENTLIGHEDENS TJENESTE
Whistleblowing er et varmt emne i denne sommer ikke mindst takket være Snowden. Mediejura ser nærmere på Menneskeretsdomstolens praksis i den sammenhæng. Her viser en afgørelse, at demokratiske hensyn godt kan veje tungere end hensynet til fortrolighed.
Enhedslisten vil genfremsætte forslag om styrkelse af whistleblowing. Forslaget er tidligere fremsat sammen med S, R og SF.
Læs kommentar

NORDISKE CHEFREDAKTØRER MOD CAMERON
Chefredaktørerne for fire af Nordens største aviser, deriblandt Politiken, har sendt et åbent brev til premierminister Cameron på baggrund af de britiske myndigheders indgreb over for The Guardian. Det er et angreb på pressefriheden, som bekymrer medierne også i andre lande, hedder det i brevet.
Læs brevet på dansk

ULOVLIG SPONSORERING I 'DANMARKS INDSAMLING'
DR overtrådte reglerne for reklame og sponsorering under 'Danmarks Indsamling 2013'. Som præmie kunne man vinde en bil af mærket WV, og i præsentationsvideoen blev dette bilmærke fremhævet både for længe og for tydeligt. Det kritiserer Radio- og tv-nævnet.
Se afgørelse

FORTROLIGE OPLYSNINGER PÅ NETTET
Kaas & Mulvad har via Google fundet personnumre på hjemmesider, der tilhører kommuner, Folketinget, en statslig styrelse og private virksomheder og foreninger. Det er i strid med Persondataloven at offentliggøre borgernes fortrolige oplysninger.
Læs artikel på kaasogmulvad.dk

NY BOG OM ETIK OG SOCIALE MEDIER
Kelly McBride, Poynter Institute, har skrevet en bog om journalistisk etik i sociale medier. I bogen redegør hun for, hvordan den traditionelle tilgang til journalistisk etik ikke kan holde trit med det forandrede nyhedsflow, hvor sociale medier spiller en stor rolle.
Se en anmeldelse af bogen

JUNI 2013:

VIGTIGE INTERNATIONALE SKRIDT GIVER PEJLEMÆRKER FOR WHISTLEBLOWERE
En komité under Europarådet har enstemmigt tilsluttet sig et sæt principper, der har betydning for whistleblowere. Principperne handler bl.a. om beskyttelse af whistleblowere og meget tyder på, at en aktuel sag som Snowden-jagten er i strid med principperne.
Læs om Tshwane-principperne

FRANSK DATATILSYN TRUER GOOGLE MED BØDER
Google kan se frem til et bødepålæg fra det franske datatilsyn, hvis ikke internetgiganten retter ind efter fransk lov. Det er bl.a. Googles planer om at genbruge private data på tværs af tjenester. I første omgang er bødetruslen på 150.000 euro kun symbolsk for Google, men en række andre EU-lande står klar i kulissen med lignende tiltag.
Læs mere på dr.dk

OMBUDSMANDEN: MYNDIGHEDERNE SKAL HOLDES FAST PÅ ÅBENHED
Ombudsmanden: Myndighederne skal holdes fast på åbenhed
I en kronik i Politiken gør Ombudsmanden det klart, at han vil følge nøje med i praksis efter den nye offentlighedslov. Åbenhedstinget har lavet en vejledning til, hvordan jounalister kan arbejde på basis af den nye lov.
Læs Ombudsmandens kronik
Se vejledning fra Åbenhedstinget

NY LOV ET SKRIDT TILBAGE FOR DEMOKRATISK UDVIKLING
På Slotsholmen har de tunge ministerier lige siden enevælden forsøgt at undgå åbenhed. Den nye offentlighedslov baner ikke vejen for ændringer af dette.
Historiske rødder har relevans for at forstå den nye offentlghedslov. DRs "Alletiders historie" skildrer offentlighedens vilkår under enevælden.
Læs kronik fra Nordjyske
Lyt til "Alletiders Historie"

MANGLENDE AKTINDSIGT I PSYKIATRISK SVIGT
DR har afsløret alvorlige svigt i Sundhedsstyrelsens tilsyn i forbindelse med to sager om psykiateres fejlbehandling. Efterfølgende har styrelsen også tilbageholdt relevante dokumenter i sagen.
Hør mediejurist Oluf Jørgensen og sundhedsjurist Kent Kristensen i P1 Morgen
Hør DR dokumentar

DOM I SAGEN OM ROJ TV 3. JULI
Folketinget har vedtaget at indføre en terrorparagraf i radio- og fjernsynsloven, så Radio- og tv-nævnet fremover kan fratage sendetilladelsen fra medier, der 'groft eller gentagne gange har udøvet programvirksomhed, der fremmer terrorisme'.
Se lovforslaget
Østre Landsret afsiger dom i straffesagen mod ROJ 3. juli kl. 12. Der bliver sikkert offentliggjort meddelelse om dommen på domstol.dk.

OMBUDSMANDEN KRITISERER SÆRLIG RÅDGIVER
En journalist på Jyllands-Posten havde søgt aktindsigt hos Skatteministeriet. I den forbindelse tilkendegav ministerens særlige rådgiver, at det kunne få betydning for det fremtidige samarbejde, hvis ikke journalisten accepterede ministeriets uskrevne regler om solohistorier til medierne. 'Fuldstændig uacceptabelt', udtaler ombudsmanden.
Se ombudsmandens udtalelse
Se artikel på journalisten.dk

KILDENS SVAR GIK TABT I SPAMFILTER
Pressenævnet kritiserer Jyllands-Posten for ikke i tilstrækkelig grad at have forsøgt at indhente kommentar fra klager i forbindelse med en række kritiske artikler. Kildens svar blev hængende i avisens spamfilter og nåede derfor ikke frem til redaktionen. Det er avisens ansvar - kritik og svar fra den kritiserede part bør bringes i en sammenhæng, udtaler nævnet.
Se kendelse

BT FÅR KRITIK FOR FORSIDE
Samspillet mellem tekst og billede af en kendt rocker på forsiden af BT den 4. maj kunne give læseren det indtryk, at den pågældende rocker stod bag et formodet drabsforsøg. Derfor udtaler Pressenævnet kritik af BT på baggrund af en klage fra rockeren.
Se kendelse

MAJ 2013:

VETORET MOD ÆNDRINGER I DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV
Retsudvalget har skrevet betænkning, og de fem forligspartier har aftalt, at loven kun kan ændres efter næste folketingsvalg, hvis de er enige.
Læs kommentarFLERE KOMMUNER TAGER AFSTAND FRA DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV
I disse dage behandles forslag flere kommuner om meroffentlighed i de situationer, hvor en kommende ny offentlighedslov vil indskrænke mulighederne for aktindsigt i kommunale sager. København har vedtaget forslaget om meroffentlighed og senest har et enigt byråd i Skanderborg vedtaget, at borgere og presse fortsat skal have de samme muligheder for aktindsigt, som de har i dag.
Læs mere

DOM FOR INDTRÆNGEN PÅ PELSDYRFARME
Retten i Holstebro har dømt journalister og aktivist for ulovlig indtrængen på minkfarme eller medvirken. Hensigten med aktionen var at skaffe dokumentation til et Operation X-program om dyrevelfærd. Retten vurderede, at offentlighedens interese ikke kunne opveje krænkelsen af privat ejendom.
Læs artikel
Se dommen på domstol.dk

ANONYMT STATSLIGT SPIN KAN FORTSÆTTE
Den nye betænkning om ministrenes særlige rådgivere kaster lys over spindoktorernes arbejdsopgaver, bl.a. pressebetjening. Men betænkningen kommer ikke ind på, at en væsentlig del af informationen fra danske ministerier formidles anonymt til pressen af spindoktorerne.
Læs kommentar
Se betænkningen

DOM I STRAFFESAG OM SKJULT KAMERA
To journalister blev ved retten i Glostrup dømt for skjulte optagelser af beboere og personale på bostedet Ringbo. Retten vurderede, at hensynet til beboernes pleje og privatliv vejede tungere end hensynet til pressens ytringsfrihed i den principielle retssag. Udsendelsen blev vist på DR i 2008.
Se omtale af dommen på domstol.dk


RETSSAG MELLEM OVERLÆGE OG DAGENS MEDICIN
Det var ikke i strid med loven, da Dagens Medicin i sin leder krævede overlæge fyret. Det har Østre Landsret fastslået, og omstøder dermed byrettens dom. Byretten kom frem til at udtalelserne i lederen fremstod som faktuelle påstande. Landsretten lagde i stedet vægt på, at lederen er udtryk for meninger og vurderinger.
Læs artikel på mediawatch.dk

PRESSENÆVNET: ALVORLIG KRITIK AF SE OG HØR
Pressenævnet retter en alvorlig kritik mod Se og Hør for urigtige påstande om en kendt tv-stjerne. Bladets beskyldninger fremstår som faktiske oplysninger og er bragt uden at lade tv-stjernen komme til orde. Det er imod god presseskik, vurderer nævnet.
Se kendelse

PRESSENÆVNET: OK AT KALDE TEST FOR FUP
Nordjyske.dk har bragt en artikel fra 24timer om en test, som Årets iværksætter 2011 står bag. Testen kaldes for fup og plattenslageri. Ifølge Pressenævnet er der ikke grund til at kritisere Nordjyske, for dels er der tale om vurderinger, og dels har avisen i relevant omfang gengivet klagerens kommentar.
Se kendelse

APRIL 2013:

INGEN AKTINDSIGT TIL LÆRERNE
Der bliver ikke offentlighed om, hvilke administrative ressourcer det vil koste, når lærernes forberedelsestid skal planlægges og fordeles af de enkelte skoleledere. Folketingets Ombudsmand har 24. april givet medhold i et afslag til lærerforeningen på aktindsigt i materiale, der blev udarbejdet i en arbejdsgruppe, der i 2011 blev nedsat af finansministeriet og KL.
Læs kommentar
Læs artikel på berlingske.dk

INTERNATIONALE EKSPERTER DUMPER DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV
Forslaget til den nye danske offentlighedslov er utidssvarende og bør skrives om. Sådan lyder konklusionen fra det internationalt anerkendte Centre for Law and Democracy i Canada. Politiken har bedt centret analysere lovforslaget efter de seneste ugers debat. Danmark vil ligge på en 78. plads ud af 93 lande med en offentlighedslov.

Læs mere på politiken.dk
Læs om Danmark hos Centre for Law and Democracy

NY OFFENTLIGHEDSLOV - LINKS TIL MEDIEOMTALE
Mediejura.dk har samlet en række links til høringer, mediedækning og andet materiale om den nye offentlighedslov.
Læs mereNYE PRESSEETISKE RETNINGSLINJER - TÆT PÅ EN REALITET
Delegerede fra Dansk Journalistforbund har stemt for det nye udspil til regler for god presseskik, som DJ har lavet i samarbejde med Danske Medier. Nu mangler udspillet blot at blive vedtaget af Danske Medier, før det kan blive en realitet.
Læs mere
Læs artikel på Journalisten.dk

BOSTON-BOMBERNE GAV MEDIERNE STORE UDFORDRINGER MED VERIFIKATION
Twitter viste sig endnu en gang som stærkeste nyhedskilde, da bomberne sprang i forbindelse med Boston Maraton. Traditonielle medier har efterhånden indset, at deres rolle har ændret sig markant ved breaking news. Men de har endnu ikke fundet ud af, hvordan de sikrer sig mod at viderebringe forkerte og falske informationer fra sociale medier.
Læs mere

BØDE FOR SKJULT REKLAME
Forbrugerombudsmanden har fået rettens ord for at læserne tydeligt skal kunne skelne mellem journalistisk bearbejdet indhold og reklame. Ellers er det i strid med markedsføringsloven. Udgiveren af et husstandsomdelt gratisavis dømt for en række rosende omtaler af varer, som han selv forhandlede.
Læs pressemeddelelse fra forbrugerombudsmanden
Se retningslinjer for reklameidentifikation

SPONSORERING I NYHEDSUDSENDELSE PÅ TV 2 ØSTJYLLAND
Radio- og tv-nævnet har afgjort, at der var tale om ulovlig sponsorering i en nyhedsudsendelse på TV 2 Østjylland. Udsendelsen fremstod som én samlet nyhedsudsendelse. Derfor var sponsorering af to indslag i programmet i strid med reklamereglerne.
Se afgørelse

OMBUDSMANDEN UNDERSØGER OFFENTLIGGØRELSE AF LÆGEFEJL
Hvor længe efter at en sundhedsperson har fået kritik, skal personen tåle at kritikken er offentlig. Det har folketingets ombudsmand indledt en undersøgelse af efter henvendelse fra lægeforeningen.
Læs mere
MARTS 2013:

NYE REGLER FOR PRESSEETIK PÅ VEJ
De gamle presseetiske retningslinjer står foran revision. Et forslag fra et udvalg nedsat af Danske Medier og Journalistforbundet tager højde for en række af de nye problemstillinger, der er opstået i takt med webpublicering.
Læs mere

PRESSENÆVNET HAR MODTAGET FLERE KLAGER END NOGENSINDE FØR
Pressenævnet fremhæver i sin årsberetning 2012 som et markant år. Nævnet har ikke tidligere behandlet så mange klager og som noget nyt har pressenævnet gennemført, at medier skulle bringe kritik på forsiden. Endelig har nævnet trykt en folder med gode råd til ofre for ulykker og forbrydelser.
Hent årsberetningen

DOM FOR STREAMING AF SPORTSUDSENDELSER
En dom i Københavns Byret 11. marts fastslog, at streaming af sportsudsendelser fra tv-kanaler var strafbar. Den skyldige blev idømt 4 måneders betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste for krænkelse af ophavsretten, og han risikerer efterfølgende erstatningssager fra en række tv-kanaler.
Læs mere

STRAFFESAG MOD OPERATION X
En straffesag mod Operation X startede 21. marts ved retten i Holstebro. Sagen handler om, at aktivister fra organisationen Anima efter aftale med Operation X brød ind på en række minkfarme for at få billeddokumentation.
Læs mere

LOVFORSLAG OM LUKNING AF RADIO- OG TV-KANALER DER FREMMER TERROR
Kulturministeren har fremsat forslag om ændring i radio- og fjernsynsloven for at sikre, at Radio- og tv-nævnet mulighed for at lukke en radio- og tv-kanal, der fremmer terror. Baggrunden for forslaget er straffesagen mod den kurdiske tv-station ROJ, der nu er under behandling i Østre Landsret.
Læs kommentar
Se lovforslag

DOM FOR SCANNING AF AVISARTIKLER TIL SØGETJENESTE
En gammel sag mellem Danske Dagblades Forening og Infopaq International A/S er nu endelig afgjort af Højesteret. Infopaq scannede avisartikler til brug for elektronisk søgning og udskrivning af korte tekstuddrag Ved dommen 15. marts blev fastslået, at fremgangsmåden var i strid med ophavsretsloven, når der ikke var indhentet samtykke fra rettighedshaverne.
Se afgørelsen

NYT PRESSENÆVN I STORBRITANNIEN
Som konsekvens af de senere års medieskandaler i Storbritannien har medlemmer af parlamentet nu aftalt, at der skal etableres et nyt presseklagenævn. Det nye klagenævn skal ikke etableres ved lov, men via et "royalt charter". Det er frivilligt for medier at tilslutte sig nævnet, men domstolene får magt til at give aviser, der ikke tilslutter sig bøder.
Læs Guardians gennemgang af forslaget

JUSTITSMINISTERIET SKÆRER NED PÅ POSTLISTEFORSØG
Justitsministeriet ønsker kun et meget begrænset forsøg med postlister. Det er i strid med anbefalingerne fra Offentlighedskommissionen. Åbenhedstinget anbefaler Folketinget at gennemføre forsøget, som kommissionen foreslog. Eller helt at opgive det frem for at bruge tid og penge på et ligegyldigt forsøg.
Læs mere på Åbenhedstinget

PRESSEN SKAL HAVE ADGANG TIL LYDOPTAGELSER I TREHOLT-SAGEN
Norges Højesteret har nu afgjort, at pressen har krav på indsigt i lydoptagelser fra straffesagen om spionage mod Arne Treholt i 1985, der blev behandlet for lukkede døre. Afgørelsen er truffet udfra den europæiske menneskeretskonvention art. 10.
Se afgørelsen

FEBRUAR 2013:

BT'S GENGIVELSE FRA RETSKENDELSE
Byretten dømte BT-journalister for at gengive passager og oplysninger fra en retskendelse, som de havde fået aktindsigt i. Men nu har landsretten frikendt BT i den principielle sag. Landsretten lagde vægt på, at forbuddet mod gengivelse ikke er med i forarbejderne til nugældende retsplejelov.
Læs artikel på danskemedier.dk
Se landsrettens begrundelse

SKJULT REKLAME I 'GO' MORGEN DANMARK'
Det var skjult reklame for firmaet Id HAIR, da TV 2 bragte et indslag om fodboldspilleren Casper Sloths bijob som hårmodel. Firmaet blev både omtalt af studieværterne og kildeangivelse til firmaet var tilstede under næsten hele sekvensen. Derfor var der tale om både mundtlig og visuel fremhævelse af firmaet, har Radio- og tv-nævnet afgjort.
Se afgørelse

KRITIK AF BT FOR PÅSTAND OM SELVMORD
Pressenævnet kritiserer BT for at skrive, at en navngiven kontorbestyrer begik selvmord den dag, han skulle i retten i forbindelse med en gammel retssag. Men BT kunne ikke dokumentere, at der var tale om selvmord. Dødsårsag og afdødes identitet har ikke almen interesse nok til omtale to år efter, vurderer nævnet.
Se kendelse
VILDLEDNING OM NY OFFENTLIGHEDSLOV
Der er vildledt på højt plan om den nye offentlighedslovs konsekvenser for demokratisk kontrol. Spørgsmålet er, om politikerne kender indholdet i lovforslaget.
Læs kommentarNY LOV LEVER IKKE OP TIL KONVENTIONSKRAV
På en række punkter lever forslaget til ny offentlighedslov ikke op til internationale konventioners krav
Læs kommentarRETSSIKKERHEDEN BLIVER IKKE STYRKET
Ændringer i forvaltningsloven vil ikke sikre borgeren ret til indsigt i de faglige præmisser, når han får afgjort en sag ved en myndighed.
Læs kommentarMILJØOPLYSNINGSLOVEN ÆNDRES IKKE
Loven skal fortsat henvise til den gamle offentlighedslov. Dermed undgås åbenlyse brud på internationale forpligtelser til offentlighed om miljø.
Læs kommentarJANUAR 2013:

DSB UNDTAGET FRA OFFENTLIGHEDSLOVEN
Lyssky aftaler mellem DSB og Waterfront hænger sammen med den lukkethed, som Folketinget indførte med DSB-loven i 1998. Med loven blev DSB undtaget fra offentlighedsloven og forvaltningsloven med den begrundelse, at DSB skulle i konkurrence.
Læs artikel
Læs rektor Jens Otto Kjær Hansens artikel på dmjx.dk
Læs mere om sagen på DR.dk

VERIFIKATION AF FOTOS OG VIDEO ER EN UDFORDRING FOR MEDIERNE
Nyhedsmediernes jagt efter at være først med kilder og information, der er tættest på begivenhederne rummer den åbenlyse risiko, at informationerne ikke bliver tilstrækkeligt verificeret, før de havner i nyhedsstrømmen.
Nye værktøjer og tjenester dukker op for, sammen med den grundlæggende kildekritik, at hindre falske informationer i at havne i mediernes nyhedsdækning.
Læs mere

EU VIL REGULERE JOURNALISTIK OG MEDIER
EU skal spille en større rolle på medieområdet, hedder det i en rapport, som et udvalg under EU-Kommissionen netop har afleveret. Rapporten kommer med forslag til hvordan lovgivningen i EUs medlemslande kan strammes op og reguleres. Fx skal pressenævn kunne uddele bøder og frakende status som journalist.
Læs artikel
Se rapporten
Læs artikel i The Telegraph

FOTOFORBUD I STRAFFESAGER
Retsplejelovens forbud mod at fotografere tiltalte og dømte på vej til eller fra retten skal konkret afvejes mod hensynet til informations- og ytringsfriheden. Således var det lovligt at fotografere ex-direktøren, der er tiltalt i EBH-banksagen ved Hjørring Ret.
Læs artikel
Se DRs redegørelse til bestyrelsen

ALTERNATIVER TIL UNDERSØGELSESKOMMISSIONER
Undersøgelseskommissioner er på den politiske dagsorden. De kritiseres for at være for dyre og for langvarige, og ofte har de fokus på individuelt ansvar. Andre kontrolformer kan være bedre egnede til at belyse systemfejl.
Læs artikel
Se temanummer på fremtidsforskning.dk

GOOGLE DØMT FOR INJURIER I SØGERESULTAT
Google er i en australsk dom gjort ansvarlig for søgeresultater, der bandt en australsk mand sammen med bandekriminalitet. Dommen siger, at Google burde have fjernet søgeresultatet,da det fremstod som injurier. Google nægtede imidlertid og fik efterfølgende dommen for injurier.
Læs mere om sagen på politiken.dk
Læs om hvordan man kan få fjernet søgeresultater

SPONSORERING PÅ VOICE OG NOVA FM
The Voice og NOVA FM har i flere år sendt programmet 'Kina Ekspressen' uden at oplyse, at radiokanalerne får penge for at bringe programmet. Sponsoren er ikke angivet før/efter programmet, og det strider mod radio- og fjernsynslovens regler om sponsorering.
Læs artikel på information.dk

BRUGERINDLÆG IKKE OMFATTET AF MEDIEANSVARSLOVEN
Mediernes debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg, er ikke omfattet af medieansvarsloven. Der er ikke foretaget nogen journalistisk udvælgelse inden offentliggørelse, og Pressenævnet afviser derfor den slags klager.
Se kendelse

HØJESTERET DØMTE BRIXTOFTE FOR INJURIER
Højesteret har idømt Peter Brixtofte en bøde på 10.000 kr. for at have kaldt en dommer for 'yderliggående nationalist'. Dermed stadfæster Højesteret byrettens og landsrettens afgørelse. Brixtofte vil nu indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
Se dommen

DECEMBER 2012:

NETMEDIER MELLEM GABESTOKKE OG CENSUR
De gamle medielove tager ikke højde for nye problemstillinger ved netpublicering. Mediejura sætter fokus på livslange gabestokke og censur.
Læs artikelMYNDIGHEDER HOLDT ALVORLIGE RISICI SKJULT
To nye afgørelser viser, at myndigheder ulovligt har hemmeligholdt alvorlige risici bl.a. om multiresistente bakterier i svinebedrifter.
Læs artikelOFFENTLIGHED OM SKATTEBETALING
Andre nordiske lande har længe haft åbenhed om skattebetaling. Nu har Danmark efter årtiers lukkethed åbnet for selskabers skattebetaling.
Læs artikelKILDEBESKYTTELSE OG VIDNEFRITAGELSE I KINNOCK-SAGEN
Skattesagskommissionen fortsætter med afhøringer. En ny artikel i "Advokaten" af Oluf Jørgensen forklarer regler om kildebeskyttelse og vidnepligt, der har relevans for sagen.
Læs artikel på advokaten.dkCITAT BRAGT I MISVISENDE SAMMENHÆNG IKKE OK
Pressenævnet kritiserer Berlingske for at bringe et gammelt citat fra en kronik om feminisme i en misvisende sammenhæng. Citatet fremstod med tilføjelser og udeladelser, så meningen blev den diamentralt modsatte af den oprindelige.
Se kendelse

KHADER MOD SE OG HØR
Københavns Byret har afgjort, at Se og Hør ikke havde ret til midt under valgkampen i 2007 at skrive, at daværende partiformand Naser Khader havde fået udført sort arbejde i sit hjem. Bladet gentog påstanden i 2011.
Læs artikel på berlingske.dkAVIS-DIGITALISERING
Statsbiblioteket begynder i 2013 at digitalisere 32 mio danske avissider. Visionen er at gøre denne del af kulturarven tilgængelig for befolkningen. Hovedparten af digitaliseringen skal ske ud fra mikrofilm.
Læs mere
Læs artikel på jyllands-posten.dk

NOVEMBER 2012:

KRITIK FRA PRESSENÆVNET SMITTER AF PÅ INFOMEDIA
Når Pressenævnet udtaler kritik af artikler, fordi indholdet er i strid med god presseskik, fjernes artiklen også fra Infomedias artikelarkiv. Infomedia overvåger løbende Pressenævnets kendelser og tilføjer dem som noter i de artikler, de vedrører. Og nogle gange slettes artiklen med en note om at den ikke kan tilgås og hvorfor.
Læs artikel

FORESPØRGSELSDEBAT OM NY OFFENTLIGHEDSLOV
Forslag til ny offentlighedslov forventes fremsat i begyndelsen af februar. Den nye lov vil give mindre kontrol af den politiske magt på Slotsholmen og Christiansborg, men mere offentlig kontrol af kommuner, institutioner og virksomheder, vurderer Oluf Jørgensen. Folketinget har haft forespørgselsdebat om loven.
Se forespørgselsdebat
Læs Oluf Jørgensens kronik i Jyllands-Posten

LEVESON RAPPORTEN OFFENTLIGGJORT
Leveson-kommissionen har netop offentliggjort en kæmpe rapport i 4 bind om kulturen, metoderne og etikken i den britiske presse. Rapporten konkluderer bl.a. at politikerne har været for tæt på pressen og foreslår nye presseetiske regler og et nyt presseklagenævn.
Læs artikel på berlingske.dk
Se rapporten

SLUT MED SPONSORTILSKUD TIL DRs PROGRAMMER
Partierne bag medieaftalen 2012-14 har indgået en tillægsaftale om sponsortilskud. Aftalepartierne er enige om, at de regionale TV 2-virksomheder fortsat kan modtage sponsortilskud til public service-programvirksomheden fra kommercielle virksomheder, mens DR ikke
har adgang til at modtage sådant sponsortilskud.
Læs mere på www.kum.dk

TIDLIGERE EB-JOURNALIST STÆVNER POLITIKENS CHEFREDAKTØR
Tidligere journalist på Ekstra Bladet, Per Michaelsen, har stævnet Politikens ansvarshavende chefredaktør Bo Lidegaard, som han ønsker dømt for ærekrænkelse og bagvaskelse. Per Michaelsen blev i Politiken udpeget som Stasi-agent i en række artikler, der byggede på anonyme kilder. Pressenævnet har tidligere kritiseret Politiken for at viderebringe rygter uden dokumentation.
Se pressenævnskendelse

ÅBENHED I FINANSSEKTOREN
Et lovforslag vil sikre offentlighed om observationer og advarslerfra et nyt Systemisk Risikoråd, og virksomheder får pligt til selv at offentliggøre reaktioner fra Finanstilsynet.
Se lovforslaget

YTRINGSFRIHEDEN TRÆNGT I EN KRISETID
Frygten for at blive fyret, hvis man offentligt kritiserer forhold på arbejdspladsen, er vokset markant i de senere år. Det viser FTF's nye store undersøgelse blandt 4.000 medlemmer. Ytringsfrihed var med i regeringsgrundlaget, men regeringen har endnu ikke lavet tiltag, der kan føre til, at offentligt ansatte tør bruge deres ytringsfrihed.
Se FTFs undersøgelse
Læs om ytringsfrihed i regeringsgrundlaget

PRESSENÆVNSKRITIK PÅ FORSIDEN
Pressenævnet kritiserer Sjællandske Medier for at bringe forkerte oplysninger fra generalforsamling i Brandkassen. Pressenævnet giver pålæg om, at nævnets kritik skal bringes på forsiden af Dagbladet Roskilde og på forsiden af sn.dk.
Se kendelsen
OKTOBER 2012:

NY LOV SKAL LUKKE ROJ TV
I slutningen af november fremsættes lovforslag om lukning af radio- og tv-kanaler, der fremmer terror. Det sker kort tid efter at Østre Landsret er begyndt at behandle sagen mod ROJ TV, som i januar 2012 af Københavns Byret blev dømt for at fremme terrorvirksomhed. Byretten konstaterede, at den ikke havde retsgrundlag for at tage stilling til eventuel lukning af kanalen.
Læs kommentar

OFFENTLIGHED I NORDEN
Et nyt forskningsprojekt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal undersøge retten til indsigt i dokumenter og oplysninger hos offentlige myndigheder i de nordiske lande. Projektet ledes af forskningschef Oluf Jørgensen. På projektets website er der links til love og regler m.m. og her vil der løbende blive publiceret artikler.
Se mere

NY OFFENTLIGHEDSLOV PÅ VEJ
Regeringen, Venstre og Konservative er enige om en ny offentlighedslov, som forventes fremsat i begyndelsen af februar. Der skal findes et andet ord for ministerbetjening, men der ændres ikke på indholdet. D.v.s. ingen reelle ændringer i forhold til det lovforslag, som den tidligere regering fremsatte i efteråret 2010.
Læs kommentar
Læs kommentar på politiken.dk

MEDIERNE LIVE BLOGGER FRA SKATTEKOMMISSIONENS AFHØRINGER
Live blogging bliver i stigende grad brugt af medierne til at bringe brugerne tættere på begivenheder. Et aktuelt dansk eksempel er live blogging fra Skattekommssionen, der over en længere periode skal have afhørt en række personer i forbindelse med Thorning-Kinnocks skattesag.
Læs mere

SKATTESAGEN OG PRESSEBEREDSKABET
Det virker besynderligt, at daværende skatteminister Troels Lund Poulsen og hans kommunikationsrådgiver Peter Arnfeldt modtog oplysninger om behandlingen af Kinnocks skattesag, når ministeren ifølge loven ikke har kompetence i konkrete skattesager.
Læs kommentar

REGERINGENS LOVKATALOG 2012-13
Oluf Jørgensen har udvalgt de lovforslag i regeringens lovkatalog 2012-13, som har særlig mediejuridisk relevans. Det er bl.a. Lov om offentlighed i forvaltningen, Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og Lov om ophavsret.
Se kommentar
Se hele lovkataloget

INGEN AKTINDSIGT I BAHRAIN-SAG
Da dronning Margrethe i 2011 tildelte Bahrains konge Storkorset skete det med Udenrigstjenestens aktive deltagelse i forberedelserne. Udenrigstjenesten var i dialog med både kongehuset i Bahrain og det danske kongehus. Udenrigsministeriet har i flere omgange afvist aktindsigt i sagen, og journalistens klage til ombudsmanden har ikke ført til et andet resultat.
Læs kommentar

PRESSENÆVNET OM FACEBOOK-BILLEDER
Pressenævnet siger OK til offentliggørelse af billeder fra såkaldte lukkede profiler på Facebook. Materiale på disse profiler kan sidestilles med offentligt tilgængeligt materiale, hvis profilen har et meget stort antal venner tilknyttet, uden at profilindehaveren har et personligt kendskab hertil, vurderer nævnet.
Se kendelse

ÅBENHEDSTINGET: REDAKTØR OG JOURNALIST SIGTET
Østjyllands Politi har sigtet Kjeld Hansen og Nils Mulvad, Åbenhedstinget for overtrædelse af straffeloven for uberettiget videregivelse af oplysninger om MRSA-inficerede virksomheder. Straffen er bøde eller fængsel i op til et halvt år.
Læs mere på Åbenhedstinget

JUNI 2012:

KLAGESAGER OM AKTINDSIGT GÅR I RING
Det er over et år siden at Mediehuset Ingeniøren søgte Transportministeriet om aktindsigt i trafikkort-projektet og fik afslag. Nu henstiller ombudsmanden, at ministeriet genoptager sagen.
Læs kommentar
Se ombudsmandens udtalelse

ISLAND I FRONT MED AKTIV INFORMATION
De islandske myndigheder skal informere aktivt på web. Det er en af bestemmelserne i forslaget til ny offentlighedslov på Island. Det islandske Alting nåede ikke at færdigbehandle lovforslaget før sommerferien. Det forventes at lovforslaget genfremsættes til september.
Læs kommentar

KINESISKE TILSTANDE I DANMARK
Nogle eksempler tyder på, at danske myndigheder ville undgå forstyrrelse af den kinesiske præsident, da han besøgte Danmark. Det blev behændigt undgået, at han så eller hørte noget, som han ikke brød sig om.
Læs kommentar

GOOGLE FOTOGRAFERER FRA SPIONFLY
Apple og Google slås om at lave de mest detaljerede korttjenester. Billederne bliver taget fra spionfly, der ubemærket flyver henover land og by. I England og Tyskland og flere andre lande giver det anledning til bekymring for privatlivets fred.
Se artikel på ekstrabladet.dk
Se artikel i Daily Mail

OFFENTLIGT ANSATTE HOLDER MUND
40 pct. af dem, der offentligt har udtalt sig om kritisable forhold på deres arbejdsplads, har oplevet negative konsekvenser. Frygten for negative konsekvenser afholder mange fra at kritisere arbejdspladsen. Det viser en foreløbig opgørelse fra en undersøgelse af ytringsfrihed blandt FTF's medlemmer.
Læs mere

EKSTRA BLADETS RETTELSE OK
Pressenævnet siger god for at Ekstra Bladet på side 2 skrev 'Vi er 'kede af' at vi i dag må dedikere side 2 til Pressenævnet.' Normalt skal Pressenævnets kendelser offentliggøres uden kommentarer, men denne er begrænset til faktisk karakter, vurderer nævnet.
Se kendelse

NÅR JOURNALISTER BRYDER LOVEN
Hvad er retstilstanden, hvis journalister skaffer sig informationer af væsentlig samfundsmæssig betydning ved selvstændige lovovertrædelser? Institut for Menneskerettigheder efterlyser klarere regler for journalisters arbejdsmetoder i statusrapport 2012, der sætter fokus på ytringsfrihed.
Læs artikel på danskemedier.dk
Se rapport

FOKUS PÅ LOVLIGE ALTERNATIVER TIL PIRATKOPIERING
Kulturministeren har fremlagt en politisk plan for indsatsen mod ulovlig kopiering af bøger, film, musik og andet digitalt indhold på nettet. Planen fokuserer på oplysning og på at styrke udviklingen og udbredelsen af flere lovlige tjenester på nettet.
Læs mere

DANMARK OPGIVER NYE ÅBENHEDSREGLER I EU
Det danske formandsskab har opgivet forsøg på at opnå enighed om nye åbenhedsregler i EU. Der var ikke den fornødne politiske vilje blandt medlemslandene og i Kommissionen. Det betyder, at de gældende regler for aktindsigt i EU fra 2001 står ved magt.
Læs mere på Åbenhedstinget

MAJ 2012:

DØRLUKNING I SPIONSAGEN FOR HØJESTERET
Professoren blev dømt i byretten, der kørte sagen bag lukkede døre. Dørlukningen blev indbragt for landsretten, der fastholdt lukningen. Procesbevillingsnævnet har nu besluttet, at spørgsmålet om dørlukning kan indbringes for Højesteret, da der er tale om en principiel sag.
Læs mere

ISLAND PÅ VEJ FRA KOLLAPS TIL NY FORFATNING
Efter det økonomiske kollaps i 2008 er Island godt på vej til styrket demokratisk kontrol og debat. Forslag til ny forfatning lægger stor vægt på informationsfrihed og mediefrihed.
Læs kommentar

PRESSENÆVNETS KRITIK PÅ FORSIDEN
For første gang dikterer Pressenævnet, at rettelser skal bringes på forsiden, og både Ekstra Bladet og Berlingske bragte forsidehenvisninger til Pressenævnets kritik. Kendelserne varsler en strammere linje og kommer få dage efter Folketingets høring om medieansvar, hvor bl.a. Pressenævnets beføjelser blev diskuteret.
Se kendelse vedr. Ekstra Bladet
Se kendelse vedr. Berlingske

HØRING OM MEDIEANSVAR
Der faldt hårde ord til pressen fra et enigt Folketing under høringen om medieansvar. Men også konstruktive forslag til at forbedre etikken i medierne. En række personer med kendskab til medierne præsenterede deres syn på etikken og Pressenævnets beføjelser.
Se høringen
Læs Ernst Poulsens kommentar vedr. Pressenævnet

MEDIERNES TROVÆRDIGHED TIL DISKUSSION
Mediernes troværdighed er løftet op til politisk plan i forbindelse med høringen om medieansvarsloven. Etik, kontrol og troværdighed var også til debat i Mennesker og Medier, hvor Jens Otto Kjær Hansen, rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole deltog.
Lyt til udsendelsen
Læs kronik

'FALCKREDDER' IKKE SKJULT REKLAME
Det var ikke skjult reklame for Falck, at DR brugte ordet 'falckredder' i radioaviser og på tekst-tv, selvom også andre redningstjenester end Falck var involveret. Det har Radio- og tv-nævnet afgjort med hjælp fra Dansk Sprognævn, som vurderede, at det ikke er usandsynligt, at begrebet 'falckredder' har en vis udbredelse som artsbetegnelse.
Se afgørelse

KRITIK FOR AT UDELADE AFVIGENDE EKSPERTUDSAGN
Pressenævnet kritiserer Politiken for at udelade væsentlig vurdering fra en professor, som modsagde de øvrige eksperter. Derved fremstod artiklen for ensidigt kritisk over for et tæppefirma, som klagede til Pressenævnet.
Se kendelse

DANMARK TABER MILJØAFGØRELSE I FN
Danmark har overtrådt regler om miljøorganisationers rettigheder, som vi selv var initiativtagere til 1998. FN har givet Dansk Ornitologisk Forening medhold i, at gebyrerne ved klagesager er for høje. Folketinget har netop vedtaget at sænke gebyrerne igen, som blev hævet af den tidligere regering.
Læs kommentar i Information
Se folketingets vedtagelse

APRIL 2012:MYSTISK 'SPIONSAG' HEMMELIGHOLDES
Retten i Glostrup besluttede, at dørene skal være lukkede under den mystiske retssag mod professor ved Københavns Universitet. Stærke hensyn taler for åbne døre i denne sag.
Læs kommentar

FARUM-KOMMISSIONENS BERETNING
Kommissionens grundige kortlægning af Farum-sagen indeholder en række forslag og overvejelser, der er relevante bl.a. med henblik på den kommende revision af offentlighedsloven. Oluf Jørgensen har nærlæst beretningen med fokus på offentligt ansattes ytringsfrihed, journalisering og aktindsigt.
Læs kommentar
Læs kommissionens beretningDEBAT OM MEDIEANSVAR
Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg afholder høring om medieansvar på Christiansborg den 9. maj. Mediejura.dk har indsamlet en række links med relevans for debatten.
Læs mere

LARS HEDEGAARD FRIFUNDET FOR RACISME
Østre Landsret dømte i maj sidste år Lars Hedegaard for racisme. Men i begrundelsen for dommen lavede landsretten en skrivefejl, som pegede på uagtsomhed i stedet for forsæt. Højesteret har ikke mulighed for bevisførelse. Derfor måtte Højesteret frifinde Lars Hedegaard for racisme.
Se dommen
Læs artikel i Information

FORBUD MOD TV-TRANSMISSION AF BREIVIKS FORKLARING
Medierne fik forbud mod direkte tv-transmission af Breiviks forklaring. Højesteret fulgte ikke Norsk redaktørforening og Presseforbundet, der ankede Lagmannsrettens afgørelse. I kendelsen fremgår det at hensynet til pårørende og efterladte vejer tungt.
Se kendelse

DR FRIFUNDET FOR BRUG AF SKJULT KAMERA MOD HUNDEHANDLERE
En delt Højesteret har frifundet "Kontant" for brug af skjult kamera i forbindelse med afsløring af nogle hundehandlere. Et flertal på tre henholdte sig i afgørelsen til, at sagen har offentlig interesse og at krænkelsen af de berørte var beskeden.
Se afgørelsen
Læs artikel i PolitikenHEMMELIGE REFERATER FRA EN MUSEUMSBESTYRELSE
Hvis borgmesteren holder referater for sig selv, så har offentligheden ikke ret til indsigt. Det er resultatet af en afgørelse fra ombudsmanden.
Læs artikel på svendborgsnetavis

POLITISK REKLAME PÅ KØBENHAVNS UNGDOMS-TV
En klage over reklamer for Kommunistisk Parti og SF Ungdom på Københavns Ungdoms-TV fik ikke medhold i Radio- og tv-nævnet. Dels er der ikke tale om politiske reklamer sendt i reklameblokke, og dels har tv-stationen ikke nogen public service-forpligtelser i forhold til at sikre en alsidig eller neutral fremstilling af politiske partier, vurderer nævnet.
Se afgørelse

PRESSENÆVNET: OK AT OFFENTLIGGØRE MAIL
Er det OK at journalister viderebringer oplysninger fra en mail, som er sendt rundt til 700 personer eller flere? Eller bringer oplysninger hentet fra en lukket Facebook-profil med over 1000 venner? Pressenævnet har sagt god for offentliggørelse i to principielle sager.
Se kendelse om mail
Se kendelse om lukket Facebook-profil

MARTS 2012:

EU-FORORDNING OM PERSONDATA
EU-Kommissionen foreslår at de nye persondata-regler får status af forordning. Det vil betyde, at reglerne bliver umiddelbart gældende i medlemslandene, og de nationale persondatalove vil blive afskaffet. Mediejura ser nærmere på ytringsfrihed og aktindsigt i forbindelse med den kommende regulering.
Læs kommentar

HEMMELIGHOLDELSE AF MRSA-BAKTERIER I SVINEBESÆTNINGER
Det skal ikke frem i offentligheden hvilke svinebesætninger, der er forurenet med multiresistente stafylokokker, siger fødevareministeren. Dermed bakker hun Fødevarestyrelsen op, som har nægtet journalist Kjeld Hansen aktindsigt i disse oplysninger. Kjeld Hansen har klaget til Fødevareministeriets Klagecenter.
Læs kommentar
Læs mere på Åbenhedstinget

REFERATFORBUD OPHÆVET I RETSSAG OM DOBBELTDRAB
Fyns.dk oplyser, at Østre Landsret i dag (30. marts) har ophævet referatforbudet i retssagen om dobbeltdrabet i Odense. Den ene af de tre byretsdommere var også uenig i byrettens referatforbud.
Se Fyens.dk
Se kendelse fra Retten i Odense
Læs artikel på politiken.dk

FOLKETINGET ØNSKER MERE MEDIEANSVAR
Alle partier har tilsluttet sig de nye krav til medieansvar, som medieordførerne har formuleret som oplæg til debat med medierne. Bl.a. skal det drøftes, om Pressenævnet skal kunne uddele bøder.
Se ordførernes oplæg
Læs Lisbeth Knudsens kommentar

POLITISKE CASES I TV
DR brugte en politiker som case i TV Avisen uden at oplyse seerne om, at vedkommende er kandidat for Enhedslisten. Også aktive politikere fra Venstre og Konservative er blevet fremstillet som almindelige borgere. DR præciserer, at politiske aktive godt må optræde som cases - bare de ikke stiller op for et parti og fører kampagne.
Læs artikel på journalisten.dk

PRESSENÆVNET ÅBNER FOR BRUG AF MATERIALE FRA LUKKEDE FACEBOOK-PROFILER
I Pressenævnets årsberetning fremgår det, at nævnet vil følge Ombudsmandens praksis i vurderinger af, hvornår medier må bruge materiale fra lukkede profiler. Det vil betyde konkrete vurderinger af, hvornår eksempelvis politikere offentliggør ting om sig selv, når de lægger ting ud på profiler med mange venner.
Læs mere
Se udtalelse fra ombudsmanden

EKSTRA BLADET OG EKS-MILLIARDÆREN
Københavns Byret har afgjort, at Ekstra Bladet skal betale 100.000 kr. i erstatning til eksmilliardæren Peter Forchhammer. Sagen bygger på et gammelt forlig, som indebærer at Ekstra Bladet ikke må nævne eksmilliardærens navn i avisen.
Læs artikel på b.dk

FEBRUAR 2012:

NYE PERSONDATAREGLER PÅ VEJ FRA EU
EU-Kommissionen har fremlagt forslag til nye regler for beskyttelse af persondata. Kommissionen foreslår bl.a. at borgerne får ret til at få slettet oplysninger. Forslaget indeholder også en bestemmelse, som sikrer undtagelser, når persondata behandles og formidles til journalistiske, kunstneriske og litterære formål.
Læs kommentar

HØJESTERET FASTHOLDT DOM OVER MULDVARP
Beskyttelse af privatlivet vejede tungest, da Højesteret afsagde dom over DR-udsendelsen om plejehjemmet Fælledgården, hvor der blev brugt skjulte optagelser. Højesteret dømte ligesom landsretten journalisten for brud på tavshedspligten i den principielle sag.
Læs kommentar
Se dommen

ETIK VED NORDJYSKE MEDIER
Nordjyske Mediers etiske retningslinjer fastslår centrale krav til dokumentation, herunder at kilder som udgangspunkt skal være klart identificerede. Anonymitet kan ikke anvendes til personer, som i deres omgang med pressen udøver magt. Nordjyske vil beskytte ofre i misbrugssager mod identifikation.
Læs mere
Læs artikel på journalisten.dk

SØNDAGSAVISEN DØMT
Søndagsavisen skal betale 750.000 kr. i erstatning til firmaet EcoBaby. Avisen bragte forkerte testresultater om deres produkt, selvom avisen en halv time før deadline havde fået at vide, at resultaterne var forkerte. Den misinformerende historie blev hurtigt spredt til andre medier.
Læs Lasse Jensens kommentar på dr.dk
Se dommen

VETSTAT ÅBNES FOR OFFENTLIGHEDEN
Efter otte års strid har Fødevarestyrelsen besluttet at åbne for aktindsigt i Vetstat. Databasen indeholder oplysninger om hvor meget medicin danske landmænd bruger til deres dyr. Det sker efter at ombudsmanden i november afgjorde, at oplysningerne er miljøoplysninger og derfor skal udleveres.
Se indslag i TV-Avisen
Læs artikel i landbrugsavisen

BETÆNKNING ANBEFALER MERE KONTROL AF PET
I en ny betænkning anbefales det, at PET bliver underlagt en egentlig lov, og at det nuværende kontrolorgan erstattes af en stærkere kontrolinstans med flere beføjelser og et fast sekretariat.
Læs mere
Se betænkningen

JOURNALISTER FÅR ADGANG TIL RETSLISTER MED NAVNE
Domstolsstyrelsen lancerer elektronisk adgang til uanonymiserede retslister for journalister ndsat ved massemedier. Ordningen giver journalisterne bedre mulighed for at vurdere, om en sag skal dækkes uden de skal møde op i retten for at se den trykte retsliste.
Læs mere

I ORDEN AT NÆVNE MEDARBEJDER VED NAVN
En sagsbehandler klagede til Pressenævnet over Poltiken, der havde bragt klagers navn i en artikel om Svendborg Kommune. Klageren fik ikke medhold, fordi kritikken i artiklen ikke er rettet mod klagers sagsbehandling, men mod kommunen.
Se afgørelsen

INGEN PORNO I TV-REKLAME
Radio- og Tvnævnet har afgjort, at en reklame sendt på TV2 ikke fremstod pornografisk, som en klager havde argumenteret for. Nævnet lagde vægt på, at en strippers dans i reklamen for XL Byg ikke virkede anstødelig, og at fokus lå på latterliggørelse af de mandlige tilskuere.
Se afgørelsen

JANUAR 2012:

YTRINGSFRIHED KNAPT NÆVNT I ROJ-DOM
Byretten har ikke tillagt informations- og ytringsfriheden væsentlig betydning i afgørelsen mod den kurdiske tv-station Roj TV. Med dommen er det grundlæggende dilemma sat på spidsen: Bliver informations- og ytringsfriheden undermineret i kampen mod terror?
Roj TV dømt for ensidighed
Læs om Roj TVs sendetilladelse

GIVER PRESSENÆVNETS 4 UGERS REGEL MENING PÅ NETTET?
Flere sager ved Pressenævnet afvises på grund af en tidsfrist på fire uger efter publicering. Men på nettet er det muligt at finde frem til meget ældre indhold. Derfor kan man sætte spørgsmål ved fire ugers fristen i en digital sammenhæng.
Læs Ernst Poulsens blogindlæg

HÅNDBOG FOR RETSREPORTERE
Hvis du dækker en retssag, er der meget du bør vide, for at kunne gøre et godt stykke arbejde. Nu har DJ og Politi- og retsreporternes Forening samlet en bunke råd og endnu flere kendelser i Håndbog for retsreportere.
Læs mere

OMBUDSMANDEN STØTTER AFSLAG OM AKTINDSIGT
Ombudsmanden gav Justitsministeriet ret i et afslag om aktindsigt til en journalist, som ønskede aktindsigt i en sag om udlevering af en dansk statsborger. Afslaget blev begrundet med, at dokumenterne var undtaget for aktindsigt, fordi de hørte under retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager.
Læs mere

NYT STUDIE OM KORRUPTION I DANMARK
Ny rapport fra Transparency Danmark kommer med vurderinger og anbefalinger der skal styrke samfundets robusthed over for korruption. Bl.a. om styrkelse af whistle blowere og bedre regler og praksis om aktindsigt.
Læs rapporten

RAPPORT ER IKKE OFFENTLIG STATISTIK
Ankestyrelsen nægtede borgere aktindsigt i spørgeskemaer med den begrundelse, at de skulle bruges til statistik. Men styrelsens rapport kan ikke betegnes som offentlig statistik eller en videnskabelig undersøgelse. Derfor er rapportens grundlag omfattet af offentlighedsloven, udtaler ombudsmanden.
Se udtalelse

MENNESKERETTIGHEDSDOMSTOLEN OG PRESSEFRIHEDEN
Dansk Journalistforbund frygter, at en ny reform kan komme til at betyde, at principielle sager om ytringsfrihed vil blive afvist ved Den europæiske Menneskerettighedsdomstol. Også det norske journalistforbund mener, at ændringerne kan få konsekvenser for ytringsfriheden i Europa.
Læs mere på journalisten.dk
Læs mere hos Norsk Journalistlag

SKJULT REKLAME I TV AVISEN
Radio- og tv-nævnet har afgjort, at der var skjult reklame for Universal i et indslag i TV Avisen om Justin Bieber-filmen 'Never say never'. Universals logo blev fremhævet uberettiget og blev vist i for lang tid, vurderer nævnet.
Se afgørelse

ALVORLIG KRITIK AF B.T.
Pressenævnet udtaler alvorlig kritik af B.T. for utilstrækkelig research i forbindelse med en artikel om Ellen Trane Nørbys boligforhold, hvor avisen kom til at stå som anmelder over for kommunen. Nævnet kalder historien 'en nyhed uden indhold'.
Se kendelseMEDIEJURA er et op-
slagsværk, der giver svar på juridiske spørgsmål om medier, journalistik og kommunikation.
Læs mere om Mediejura
Spørg om mediejura
Avanceret søgning

FÅ OVERBLIKKET
Mediejuras emner
Love og regler
Afgørelser
Pressenævnskendelser

BOGEN "MEDIEJURA"


Se noter til bogen

FÅ MEDIEJURAS NYHEDSBREV


RSS virker kun med Internet Explorer